Gospodarsko pravo obsega poleg korporacijskega prava tudi področje pogodbenega prava in prisilnih predpisov, ki vplivajo na poslovanje gospodarskih subjektov. Strankam pomagamo pri vstopih na nove trge, pri sklepanju novih in urejanju obstoječih pogodbenih razmerij ter pri reševanju vseh vrst težav in sporov, povezanih z opravljanjem njihove dejavnosti.

Smo »hišni« pravni svetovalci številnih domačih in tujih družb, ki so svoje podružnice ustanovile v Sloveniji. Strankam svetujemo že v fazi pogajanj za sklenitev posameznega posla, kot tudi pri ustanavljanju ustreznih zavarovanj za zaščito pred tveganji, povezanimi s posamezno vrsto pogodb. Z identifikacijo potencialnih tveganj že v fazi pogajanj se stranke lahko izognejo kasnejšim sporom ali celo nastanku škode. Tovrstno svetovanje je še posebej pomembno v primeru poslovanja s poslovnimi partnerji iz tujine, kjer se stranke pogosto dogovorijo za uporabo tipskih mednarodnih pogodb in/ali tujega prava, s katerimi marsikatera stranka nima nobenih izkušenj.

 

Najbolj pogosti tipi pogodb, ki jih pripravljamo za svoje stranke, so pogodbe o nakupu blaga in storitev, podjemne pogodbe, različni tipi pogodb o poslovnem sodelovanju, distribucijske pogodbe, prevozne pogodbe, gradbene pogodbe itn.

Naše storitve na področju gospodarskega prava obsegajo svetovanje in zastopanje v naslednjih zadevah:

  • priprava gospodarskih pogodb in zastopanje v postopkih sklepanja pogodb,
  • priprava dokumentov v primeru spremembe upnika in dolžnika (cesija, prevzem dolga),
  • svetovanje in priprava ustreznih dokumentov za zavarovanje interesov strank (hipotekarne pogodbe, izvršnice, menice, garancije itn.),
  • priprava splošnih pogojev poslovanja,
  • preučitev pogojev in priprava dokumentacije za začetek opravljanja reguliranih dejavnosti,
  • zastopanje strank v postopkih reševanja gospodarskih sporov.