Država in občine se vedno pogosteje odločajo za sodelovanje z zasebnim sektorjem pri izpeljavi infrastrukturnih projektov, saj se tako enakomerno porazdelita finančno breme in odgovornost, kot tudi tveganja za uspešno izvedbo takšnih projektov. Ker gre navadno v takšnih primerih za dolgoročna partnerstva, je pomembno, da se vsa razmerja med strankami definirajo jasno in na način, da obe pogodbeni strani razumeta svoje pravice in dolžnosti v sklopu projekta. Če se odločate za tovrstna vlaganja, investicije ali sodelovanja, vam bomo z veseljem pomagali in vam svetovali pri izbiri najprimernejše oblike in modela za izvedbo vašega projekta. Vodili vas bomo čez vse potrebne postopke ter za vas pripravili sklepe in akte, potrebne za model javno-zasebnega partnerstva, ki ga boste izbrali.

 

Drugo obliko sodelovanja javnega in zasebnega sektorja predstavljajo javna naročila. Ta od podjetij, ki poslujejo z državo, občinami in drugimi posrednimi porabniki proračunskih sredstev, terjajo kopico administrativnega dela. Javna naročila od vseh udeležencev v postopku zahtevajo dosledno ravnanje skladno s pravili javnega naročanja. Kot pravni svetovalci smo sodelovali tako s ponudniki, kot naročniki v vseh fazah javnega naročanja, revizijah javnih naročil in pri pripravi aktov, ki urejajo razmerja med naročnikom in ponudnikom. Kompleksna pravna vprašanja, povezana s konkretno panogo, so značilna tako za najmanjše, kot največje primere javnih naročil. Imamo veliko praktičnih izkušenj z delom na najrazličnejših primerih.

Naše storitve na področju javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil obsegajo:

 • pripravo mnenj, sklepov in aktov za izbrani model javno-zasebnega partnerstva,
 • urejanje koncesijskih razmerij,
 • urejanje javno-naročniških razmerij,
 • vodenje izbirnih postopkov javnega naročanja,
 • ustanavljanje institucionalnih ali t. i. equity partnerstev,
 • izdelavo mnenj glede primernosti projekta javno-zasebnega partnerstva,
 • pomoč pri iskanju promotorjev,
 • izvedbo predhodnega postopka in ugotovitev smotrnosti izvedbe projekta javno-zasebnega partnerstva,
 • svetovanje v fazi izbora zasebnega partnerja,
 • pregled in pripravo ponudb v smislu pravilnosti in popolnosti v postopkih javnega naročanja,
 • pripravo konzorcijskih in podizvajalskih pogodb,
 • svetovanje v postopkih pravnega varstva pri javnem naročanju (tako pri naročniku kot DKOM).