14. 9. 2020

Oprostitev plačila odškodnine letalskega prevoznika zaradi »motečega potnika«

V eni izmed prejšnjih izdaj Pravnega utripa smo predstavili možnosti, ki jih imajo potniki v letalskem prometu skladno z Uredbo 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Slednja namreč določa pravico potnikov do ustrezne odškodnine v primeru zamude leta v vrednosti do 600 EUR, pri čemer pa potniku navedena odškodnina ne pripada v primeru izrednih razmer.
Preberi več
14. 9. 2020

Upravni spor in pravica do glavne obravnave

Vrhovno sodišče RS se je pridružilo stališču Ustavnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za človekove pravice in poudarilo pomen izvedbe glavne obravnave v postopku pred Upravnim sodiščem. Glavna obravnava (ne zgolj pisna obravnava vlog) bo s tem pred Upravnim sodiščem postala bolj pogosta praksa.
Preberi več
14. 9. 2020

Varstvo slovenskega strateškega premoženja pred nezaželenimi tujimi vlagatelji – 2. del

V eni izmed zadnjih številk Pravnega utripa smo predstavili postopek pregleda neposrednih tujih naložb, ki od investitorjev zahteva, da svojo nameravano investicijo prijavijo in pridobijo ustrezno dovoljenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). V nadaljevanju opisujemo nekatere značilnosti postopka pregleda neposrednih tujih naložb, ki so se izkazale v praksi.
Preberi več
14. 7. 2020

Ali vaša spletna platforma izpolnjuje nove zahteve evropskega prava?

12. julija 2020 se je začela uporabljati Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in sveta z 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (v nadaljevanju Uredba). V majski izdaji Pravnega utripa smo pisali o tem, na kaj je treba paziti pri uvedbi spletne trgovine. V nadaljevanju pa se lahko seznanite še z novimi pogoji, ki jih morate nemara izpolnjevati oziroma jih mora izpolnjevati ponudnik spletne platforme, ki jo uporabljate.
Preberi več
14. 7. 2020

Položaj dolžnikov v postopku upniške prisilne poravnave po novem izboljšan

Ustavno sodišče je 14. maja 2020 izdalo odločbo opr. št. U-I-222/18, s katero je izboljšalo položaj dolžnikov v postopku t. i. upniške prisilne poravnave in jim, med drugim, omogočilo vložitev pritožbe zoper sklep o začetku prisilne poravnave, izdan na podlagi upniškega predloga.
Preberi več
14. 7. 2020

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letu 2019

Inšpektorat za delo je v letu 2019 opravil več kot 14.000 inšpekcijskih pregledov in zaznal skupno več kot 25.000 različnih kršitev, za katere je bilo izrečenih za skupno približno 4,1 milijonov EUR glob, kar je nekoliko več kot v letu 2018.
Preberi več
17. 6. 2020

Ravnanje naročnikov v primeru neizpolnjevanja pogojev podizvajalcev

Ponudniki imajo v postopkih javnih naročil velikokrat vprašanja, povezana z referencami, ki jih zanje zagotavljajo podizvajalci. Upoštevajoč medijsko odmevno odločitev DKOM, bodo odslej naročniki morali ponudnike pozvati k zamenjavi podizvajalcev, če slednji ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.
Preberi več
17. 6. 2020

Kakšne so posledice izrečenih sankcij Inšpektorata za delo za delodajalce?

Delodajalci zaradi razmeroma nizkih glob pogosto ocenijo, da se kakšna kršitev »splača«, pri tem pa prezrejo, da ima sankcija v prekrškovnem postopku lahko daljnosežne posledice na njihovo poslovanje (npr. pri zaposlovanju tujcev, javnih naročilih itn.).
Preberi več
17. 6. 2020

Varstvo slovenskega strateškega premoženja pred nezaželenimi tujimi vlagatelji

Državni zbor je 30. maja 2020 sprejel tretji paket ukrepov, sprejetih v okviru preprečevanja posledic COVID-19. V tem zakonu (ZIUOOPE) precejšnjo pozornost vzbuja 11. poglavje, ki uvaja pregled neposrednih tujih naložb.
Preberi več
20. 5. 2020

Epidemija preklicana – kako je z veljavo interventne zakonodaje?

Vlada RS je dne 14. maja 2020 z odlokom preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter določila, da se odlok začne uporabljati z datumom 31. maja 2020. Preklic epidemije vpliva tudi na veljavnost interventne zakonodaje, vendar to ne pomeni, da se z dnem 1. junija 2020 prenehajo uporabljati vsi ukrepi iz področne interventne zakonodaje.
Preberi več