6. 7. 2015

Družbeniki lahko za dolgove družbe odgovarjajo v celoti

Spregled pravne osebnosti je institut, uveljavljen v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), in pomeni, da se lahko v določenih okoliščinah ugotovi osebna odgovornost družbenikov za dolgove, ki sicer bremenijo družbo kot pravno osebo. Ta institut predstavlja odstop od pravila, da družbenik (kapitalske družbe) za obveznosti družbe ne odgovarja s svojim osebnim premoženjem.
Preberi več
6. 7. 2015

Zavrnitev še zadnje vloge za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je zavrnil tudi zadnjo od aktualnih vlog za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Vlogo je na podlagi soglasja vseh slovenskih kolektivnih organizacij vložila kolektivna organizacija SAZOR GIZ, ki ima še možnost vložitve tožbe pred pristojnim Upravnim sodiščem, tako da odločba URSIL še ni pravnomočna (do sedaj so vlagatelji v takšnem primeru praviloma vlagali tožbe oziroma začeli z upravnim sporom). To pomeni, da to področje ostaja neurejeno vse od poteka zadnjega začasnega dovoljenja, izdanega kolektivni organizaciji Zavod IPF, ki je poteklo 31. 12. 2009.
Preberi več
6. 7. 2015

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti in ostale novosti na področju kolektivnega pogajanja

Spremembe stanja na trgu dela in delovnopravne zakonodaje (zlasti sprejem novega Zakona o delovnih razmerjih v aprilu 2013) so vplivale tudi na področje kolektivnega pogajanja. V prvi fazi je bilo odpovedano večje število panožnih kolektivnih pogodb, v nadaljevanju pa so se socialni partnerji začeli pogajati za sklenitev novih kolektivnih pogodb.
Preberi več
6. 7. 2015

Odškodnina iz naslova izgube užitka na počitnicah

Vrhovno sodišče je s sklepom opr. št. VSRS sklep II Ips 160/2013 s 23. 4. 2015 odločilo, da lahko oškodovanec terja odškodnino za nepremoženjsko škodo iz naslova izgube užitka na počitnicah oziroma zaradi izgube dopusta, čeprav slovenska zakonodaja (konkretno Obligacijski zakonik) te vrste škode ne našteva izrecno med pravno priznanimi oblikami škode.
Preberi več