6. 7. 2015

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti in ostale novosti na področju kolektivnega pogajanja

Spremembe stanja na trgu dela in delovnopravne zakonodaje (zlasti sprejem novega Zakona o delovnih razmerjih v aprilu 2013) so vplivale tudi na področje kolektivnega pogajanja. V prvi fazi je bilo odpovedano večje število panožnih kolektivnih pogodb, v nadaljevanju pa so se socialni partnerji začeli pogajati za sklenitev novih kolektivnih pogodb.


Ena izmed kolektivnih pogodb, ki je bila sprejeta v zadnjih tednih, je nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (KP komunale), ki velja za določen čas petih let, od 27. 6. 2015 dalje, medtem ko njena tarifna priloga velja od 1. 7. 2015 dalje, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja. KP komunale (še) ni splošno veljavna, temveč zavezuje le člane tistih združenj delodajalcev, ki so pogodbo podpisala. V konkretnem primeru kolektivna pogodba zavezuje vse delodajalce, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ali Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) in ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od v kolektivni pogodbi naštetih komunalnih dejavnosti po SKD (npr. ravnanje z odpadki, čiščenje), prav tako pa tudi delodajalce, ki so člani Zbornice komunalnih dejavnosti in ki opravljajo gospodarske javne službe (npr. dimnikarsko službo).


Socialni partnerji so z novo KP komunale zlasti zmanjšali osnove za odmero letnega dopusta ter spremenili plačni sistem. Najnižje osnovne plače so tako višje za 3 %, spremenjen pa je tudi režim dodatkov (npr. dodatek za nočno delo je s 35 % povišan na 50 %, dodatek za delo v deljenem delovnem času ni več urejen). Nova je tudi umestitev definicije projektnega dela, pri čemer se lahko v primeru projektnega dela pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene tudi za obdobje daljše od dveh let, bolj podrobna pa je tudi določitev pripravništva. Dodane so določbe o mirnem reševanju individualnih delovnih sporov z mediacijo in arbitražo, ki strankama omogočajo, da spor rešita z alternativno metodo reševanja sporov. Za izvajanje in razlago določb kolektivne pogodbe je bila ustanovljena posebna petčlanska komisija. Besedilo KP komunale lahko najdete tukaj.


Sprejeta je bila tudi nova Kolektivna pogodba za lesarstvo, ki se začne uporabljati s 1. 7. 2015 in zavezuje vse delodajalce, člane GZS in ZDS, ki so registrirani za opravljanje pretežne dejavnosti v lesarstvu.


Nadalje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 27. 5. 2015 sprejelo Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki je s tem postala obvezna in zavezujoča za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, za katere je sklenjena ta kolektivna pogodba.

<< Nazaj na seznam