3. 11. 2015

Novela Zakona o prevzemih

23. 10. 2015 je v veljavo stopila obsežna novela Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 75/15; ZPre-1G), ki natančneje ureja nekatera vprašanja, ki so povezana z zaščito imetnikov vrednostnih papirjev ter učinkovitostjo nadzora prevzemnega postopka, dodatne določbe glede razkritja informacij pa krepijo preglednost prevzemnega postopka in varujejo načelo prepovedi trgovanja z notranjimi informacijami. Kljub obsežnosti novele temeljni mehanizmi prevzemnih postopkov ostajajo nespremenjeni.


Med pomembnejšimi novostmi velja izpostaviti uvedbo minimalnega praga uspešnosti pri obvezni prevzemni ponudbi, in sicer je ta določen v vrednosti 50 % delnic ciljne družbe in ene delnice (pred tem je bil ta prag lahko nižji). Navedena obveznost določitve minimalnega praga uspešnosti v prevzemni ponudbi ne bo veljala pri prostovoljni prevzemni ponudbi oziroma za prevzemnika, ki v trenutku, ko nastopi obveznost podati prevzemno ponudbo, razpolaga z najmanj 50-odstotnim deležem vseh delnic v ciljni družbi z glasovalno pravico.


Spremembi ZPre-1 je med drugim botroval tudi načrtovani prehod na vseevropsko platformo za poravnavo vrednostnih papirjev, t. i. TARGET2-Securities (T2S), s katero se vzpostavlja enotna evidenca vseh nematerializiranih vrednostnih papirjev in s katero bo olajšano in harmonizirano tako čezmejno poslovanje z vrednostnimi papirji, kot tudi poslovanje med udeležencema prevzemnega postopka, ki prihajata iz iste države.


Novi ZPre-1 uvaja tudi obveznost poslovodstva ciljne družbe, da nadzorni organ (ATVP) v roku dveh delovnih dni od objave prevzemne namere obvesti o morebitnih posrednih ali neposrednih zastavah ali zavarovanjih premoženja ciljne družbe, danih v korist prevzemnika za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe, oziroma morebitni zavezi, da bodo take zastave ali zava­rovanja dana. Poleg tega bo moral tudi prevzemnik ATVP dokazati, da za financiranje prevzema ni dal oziroma se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki še niso v njegovi lasti ali premoženje ciljne družbe. Med spremembami, ki so bolj zanimive za morebitne investitorje, velja izpostaviti še novi korekcijski mehanizem za določitev pravične cene v prevzemni ponudbi.

<< Nazaj na seznam