11. 2. 2016

Na kratko o novi kolektivni pogodbi za gradbeništvo in nekaterih drugih novicah s področja kolektivnih pogajanj

Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 101/2015) uvaja več sprememb, ki so za delodajalce bolj ugodne od standardov, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Kolektivna pogodba namreč delodajalcem omogoča neenakomerno razporeditev ali začasno prerazporeditev delovnega časa v referenčnem obdobju 12 mesecev, uvaja sistem postopnega prehoda iz dodatka na skupno delovno dobo na dodatek zgolj za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, podrobno ureja projektno delo (na podlagi katerega se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas za več kot dve leti), skrajšuje najdaljši odpovedni rok za zaposlitev nad 25 let, podaljšuje obdobje trajanja opozorila pred krivdno odpovedjo na 18 mesecev in ureja možnosti izreka disciplinskih sankcij.


Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti je sklenjena za nedoločen čas in velja za vse delodajalce, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije in ki kot glavno dejavnost pridobitno opravljajo eno izmed dejavnosti s področja pridobivanja rudnin in kamnin, industrije gradbenih materialov ali gradbeništva, naštetih v 4. členu. Podpisniki so ob sklenitvi nove kolektivne pogodbe izrazili željo, da bi ta čim prej dobila razširjeno veljavnost in da bi torej veljala tudi za vse tiste delodajalce, ki niso člani organizacij podpisnikov. Menijo, da bi na tak način namreč lahko omilili problematiko nelojalne konkurence na trgu, ki temelji tudi na kršenju minimalnih pravic delavcev.


Če ste člani zgoraj omenjenih organizacij delodajalcev in opravljate gradbene dejavnosti, vam svetujemo, da se čim prej seznanite z besedilom nove kolektivne pogodbe ter zlasti z njeno tarifno prilogo. Kolektivna pogodba v določenih delih delavcem podeljuje tudi večji obseg pravic, kot ga imajo delavci po zakonu (npr. več letnega dopusta, nov dodatek za delo na oddaljenem gradbišču ipd.).


Na področju kolektivnih pogajanj so socialni partnerji v decembru 2015 podpisali tudi Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014, s katerim so veljavnost navedene kolektivne pogodbe podaljšali do 31. decembra 2016. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije na podlagi sklepa o razširjeni veljavnosti velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnosti 49.310 – Mestni in primestni kopenski potniški promet in 49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet. Nadalje so socialni partnerji v januarju 2016 podpisali nov Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, s katerim se od 1. januarja 2016 dalje zvišuje višina najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi.

<< Nazaj na seznam