10. 3. 2016

Novela ZFPPIPP – Nepošteni dolžniki zdaj še težje do odpusta obveznosti

Vložen je bil predlog novele Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), s katero se želi preprečiti zlorabe instituta osebnega stečaja ter predvsem instituta odpusta obveznosti v osebnem stečaju.

Vlada RS je Državnemu zboru posredovala predlog Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), s katerim se posega v določbe glede osebnega stečaja in odpusta obveznosti v osebnem stečaju, z namenom preprečitve nadaljnjih zlorab teh institutov s strani nepoštenih dolžnikov.

Namen instituta odpusta obveznosti je, da se poštenemu in vestnemu dolžniku v osebnem stečaju omogoči odpust tistih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti. Četudi se je institut v času od njegove uveljavitve dalje izkazal za učinkovitega, ga določeni stečajni dolžniki zlorabljajo. Z ZFPPIPP-G se tako želijo uvesti varovalke, ki bodo omogočile učinkovitejše varstvo pred zlorabami tega instituta.

Novela ZFPPIPP-G prinaša novo generalno klavzulo, ki bo določala, da odpust obveznosti ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti v nasprotju z njegovim namenom. Ta novost bo sodišču nalagala, da v vsakem posameznem primeru presodi, ali je odpust obveznosti dovoljen, pri čemer bo sodišče gledalo premoženjski položaj stečajnega dolžnika, način življenja ipd.

Nadalje novela prinaša tudi druge varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom otežil odpust obveznosti, in sicer se: (i) podaljšuje obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika iz treh na pet let; (ii) razširja nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati; (iii) podaljšuje rok za ugovor zoper odpust obveznosti, tako da se lahko ugovor vloži do poteka preizkusnega obdobja, ki je določeno posameznemu stečajnemu dolžniku; (iv) podaljšuje rok za vložitev tožbe na razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta; in (v) prenavlja institut stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem, kjer upniki niso vezani na rok.

Novosti bodo veljale za postopke osebnega stečaja, ki so že v teku, ter postopke osebnih stečajev in odpustov obveznosti, ki se bodo začeli po uveljavitvi novele ZFPPIPP-G, ne bodo pa veljale za tiste odpuste obveznosti, o katerih bo že odločeno pred uveljavitvijo ZFPPIPP-G.

<< Nazaj na seznam