14. 10. 2016

Novela Zakona o potrošniških kreditih

Obeta se sprejem novega Zakona o potrošniških kreditih, ki zaostruje postopek ocenitve kreditne sposobnosti potrošnikov in nalaga nove obveznosti kreditodajalcem.

Državni zbor Republike Slovenije obravnava novelo Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), s katero se bo v slovenski pravni red implementiralo Direktivo 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine. Direktiva je bila sprejeta kot odziv na gospodarsko krizo in posledičen porast osebnih stečajev potrošnikov, na povečevanje cen odplačevanja potrošniških kreditov (predvsem kreditov, ki so bili dani za nakup nepremičnin v švicarskih frankih) in povečevanje števila nedonosnih terjatev, ter na neodgovorno ravnanje udeležencev na trgu in drugo.

Ključna novost, ki jo uvaja ZPotK-2, je v širitvi opredelitve potrošniških kreditov za nepremičnino, saj bo zakon po novem poleg potrošniških kreditov, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, urejal tudi potrošniške kredite, katerih namen je pridobiti ali obdržati lastninsko pravico na obstoječi ali načrtovani nepremičnini, ter premostitvene kredite in kredite za nepremičnino, ki je potrošnik ne kupuje za namen svojega bivanja, temveč oddajanja v najem (buy-to-let).

ZPotK-2 bo prinesel tudi novost v postopkih pridobivanja kredita za nakup nepremičnin, saj bodo potrošniki po novem soočeni s strožjim postopkom ocenitve kreditne sposobnosti potrošnika, kot pri pridobitvi običajnega potrošniškega kredita. Sedanja ureditev kreditodajalcu daje možnost, da za ocenitev kreditne sposobnosti potrošnika vpogleda v zbirko osebnih podatkov, vendar le če to oceni za potrebno. ZPotK-2 pa bo pri kreditih za nepremičnino po novem nalagal obvezen vpogled v zbirke osebnih podatkov ter bo določal, da mora ocena potrošnikove kreditne sposobnosti temeljiti ne le na podatkih o potrošnikovih prejemkih, temveč tudi na podatkih o potrošnikovih izdatkih.

ZPotK-2 uvaja tudi potrošnikom prijazno določbo glede podajanja splošnih informacij potrošnikom, tj. glede informacij, ki jih mora kreditodajalec sporočiti potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe ter v času trajanja kreditnega razmerja. Kreditodajalci bodo morali potrošniku na razumljiv način zagotoviti dodatna pojasnila, še zlasti glede posledic neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe, vključno z možnostjo skrajnega ukrepa (izvršbe/zasega nepremičnine) ter dodatna pojasnila glede morebitnih tveganj pri najemu kredita za nepremičnino v tuji valuti. Kreditojemalec bo moral potrošnika tudi redno obveščati o spremembah menjalnega tečaja, kadar bi taka sprememba pomenila zvišanje skupnega zneska kredita za več kot 10 %, in o drugih spremembah oziroma informacijah, pomembnih za potrošnika.

Poleg tega pa bo ZPotK-2 kreditodajalcem pred sklenitvijo kreditne pogodbe za nepremičnino naložil tudi obveznost zagotoviti cenitev nepremičnine, ki je bila do sedaj neobvezna, vendar so jo kreditodajalci v praksi kljub temu velikokrat opravili. Cenitev nepremičnine bo morala biti v takem primeru tudi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, ki do sedaj ni bila obvezna.

Tudi če bo ZPotK-2 sprejet in bo stopil v veljavo, ne bo vplival na že obstoječe kreditne pogodbe, saj se ne bo uporabljal za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene pred njegovo uveljavitvijo.

<< Nazaj na seznam