17. 5. 2017

Državni zbor znova sprejel Zakon o vajeništvu

Po dolgotrajnih prizadevanjih Vlade je bil maja tako ponovno potrjen predlog ZVaj, s katerim se v Sloveniji uveljavlja možnost vajeništva za osebe, ki so dopolnile 15 let. Kot izhaja iz predloga ZVaj, je zakonodajalec pri oblikovanju predloga sledil s strani Evropske komisije opredeljeni strategiji za zmanjševanje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih. Obenem pa naj bi se tako zadostilo potrebam delodajalcev, ki bi lahko poskrbeli za usklajenost izobraževanja z njihovimi potrebami že v zgodnjih fazah rasti in oblikovanja mlajših kadrov.


Skladno z ZVaj bo vajenec: (i) dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja; ter (ii) oseba, ki se izredno izobražuje, brezposelna ali zaposlena oseba z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe, zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. ZVaj tako predvideva tudi posebne oblike vajeništva – ne zgolj za mlade, za katere so določene pravice in obveznosti obrazložene v nadaljevanju urejene posebej.


Čeprav vajenec ni delavec, je vseeno upravičen do plačila vajeniške nagrade (razen ob predpisanih izjemah) in izenačen z delavci pri delodajalcu v primeru povračil stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenskega dodatka. ZVaj določa, da obremenitev vajenca lahko znaša največ 8 ur dnevno in 36 ur tedensko.


Vajenec in delodajalec razmerje uredita s pogodbo o vajeništvu, ki jo registrirata pri pristojni zbornici. Da delodajalec sploh lahko ponudi učno mesto, mora za ta namen izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje. Delodajalec, pristojna zbornica in šola izvajalka izobraževalnega programa sklenejo učni načrt, v katerem je opredeljeno praktično usposabljanje z delom vajenca in izobraževanje v šoli, časovna razporeditev usposabljanja ter način obveščanja in sodelovanja pri zaključnih izpitih.


V primeru kršitve pravic iz naslova vajeništva mora vajenec delodajalca najprej opozoriti na kršitve iz pogodbe o vajeništvu oz. kršitve pravic iz tega razmerja in pozvati na odpravo kršitev v roku osmih delovnih dni od prejema zahteve za odpravo kršitev. Po poteku tega roka ima vajenec možnost pravice uveljavljati neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem ali pa zahtevo najprej odstopiti v obravnavanje pristojni zbornici. Inšpekcijski nadzor nad določbami ZVaj izvajata inšpektorata za delo in izobraževanje.


ZVaj stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo pričel šele čez šest mesecev (okvirno novembra 2017).

<< Nazaj na seznam