17. 5. 2017

Sodna praksa postaja manj zadržana glede spregleda pravne osebnosti

V navedeni zadevi so bili tožniki kupci stanovanj, ki so zahtevali znižanje kupnine zaradi napak na stanovanjih. Dejansko stanje je bilo naslednje: toženec (fizična oseba) je kupil nepremičnino zaradi gradnje večstanovanjske stavbe, nato pa ustanovil družbo A. d.o.o., v kateri je bil tudi edini družbenik in direktor. Toženec je v svojem imenu pridobil gradbeno in uporabno dovoljenje, po izgradnji stavbe je navedeno nepremičnino prodal družbi, za tem pa je družba sklepala prodajne pogodbe za zgrajena stanovanja s končnimi kupci. Kmalu po prodaji stanovanj so se v stanovanjih začele pojavljati številne stvarne napake, glede katerih so kupci stanovanj tudi pravočasno obvestili prodajalca. Toženec je za tem svoj delež v družbi A. d.o.o. neodplačno prenesel na novega lastnika. Tožniki so tožbo prvotno vložili tudi zoper omenjeno pravno osebo, vendar pa je bila ta še pred koncem glavne obravnave pred sodiščem na prvi stopnji izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije.

Po presoji Vrhovnega sodišča je šlo v obravnavanem primeru za »šolski primer« zlorabe pravne osebe po drugi alineji prvega odstavka 8. člena ZGD-1, ki določa, da družbeniki odgovarjajo za obveznosti družbe, če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov. Vrhovno sodišče je navedlo, da na to, da je bil namen toženca oškodovanje upnikov, kažejo (med drugim) naslednje okoliščine: toženec je vedel, da ima gradnja številne napake in da bodo kupci zoper njega zagotovo uveljavljali jamčevalne zahtevke, če bi stanovanja prodajal kot fizična oseba; da bi se temu izognil, je toženec na družbo prenesel lastništvo nepremičnine in prek nje prodajal stanovanja; med pravdo je toženec družbo neodplačno odsvojil naprej in družba je bila še pred zaključkom postopka na prvi stopnji izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije, zaradi česar upniki do poplačila svojih terjatev z njene strani ne bi mogli priti.

Navedena sodba Vrhovnega sodišča je dobrodošel primer razširjene uporabe instituta spregleda pravne osebnosti v slovenski sodni praksi.
<< Nazaj na seznam