17. 5. 2017

Novosti novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

ZPOmK-1, ki bo veljal od 20. 5. 2017, po novem osebi, ki je utrpela škodo, povzročeno s kršitvijo konkurenčnega prava, omogoča da lahko zahteva razkritje dokazov oziroma podatkov od kršitelja ali tretje osebe, za katero trdi, da razpolaga z dokazi oz. podatki, potrebnimi zaradi odškodninskega zahtevka, ki je vložen pri sodišču. Razkritje dokazov oz. podatkov se lahko zahteva samo, (i) če je izkazano, da obstoji odškodninska terjatev zaradi kršitev konkurenčnega prava, (ii) da so dokazi oz. podatki relevantni zaradi dokazovanja obstoja odškodninske terjatve oz. njene višine in (iii) če so dokazi oz. podatki katerih razkritje se zahteva, karseda določno in podrobno opisani na podlagi dejstev in dokazov, ki so osebi, ki zahteva razkritje dokazov oz. podatkov, znani pod razumnimi pogoji.


Oškodovanec lahko od kršitelja na sodišču zahteva odškodnino po prostem preudarku po zakonu, ki ureja pravdni postopek ali odškodnino za navadno škodo glede na razliko v ceni v dobavni verigi, ki predstavlja razliko med dejansko plačano ceno in ceno, ki bi veljala, če ne bi bilo kršitve konkurenčnega prava. Višina odškodnine za navadno škodo ne sme presegati višine razlike v ceni, ki je bila prenesena na to stopnjo dobavne verige. Ne glede na celoten ali delni prenos razlike v ceni na naslednjo stopnjo dobavne verige ima oškodovanec pravico do odškodnine za izgubljeni dobiček, ko mu celotni ali delni prenos razlike v ceni na naslednjo stopnjo dobavne verige povzroči manjšo prodajo oziroma manjše nakupe.


Novost v zakonu je tudi domneva, da karteli povzročajo škodo, razen če kršitelj dokaže nasprotno. Pod določenimi pogoji se storilcu, ki je udeležen v kartelu, globa lahko odpusti, če razkrije svojo udeležbo v domnevnem kartelu, prvi predloži dokaze, ki omogočijo preiskavo v zvezi z kartelom, sodeluje s pristojnimi organi, preneha z udeležbo po začetku sodelovanja s pristojnimi organi in če ni prisilil drugih k udeležbi v domnevnem kartelu. Pod določenimi pogoji pa se kršitelju globa lahko tudi zniža.


Novela ZPOmK-1 naj bi okrepila politiko varstva konkurence, odvračala podjetja od sodelovanja v prepovedanih kartelih in od zlorab prevladujočega položaja, poleg tega pa tudi podaljšuje zastaralni rok za odškodninske tožbe.

<< Nazaj na seznam