11. 7. 2017

Obetajo se spremembe na trgu dela

Ker so socialni partnerji pogajanja glede spremembe Zakona o delovnih razmerjih končali brez dogovora (»zataknilo« se je predvsem pri pogajanjih glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja z nadomestilom), je Vlada v zakonodajni postopek zaenkrat poslala le besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) in besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D). Oba predloga sprememb uživata soglasno podporo socialnih partnerjev.

Po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predlagane spremembe uvajajo nove ukrepe za zmanjšanje prekarnosti na trgu dela in za dostojno delo ter ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb.

Problem prikritih delovnih razmerij se rešuje s strožjim inšpekcijskim nadzorom nad uporabo atipičnih oblik dela. Če bodo inšpektorji za delo ugotovili, da se delo, ki ima elemente delovnega razmerja, opravlja na podlagi pogodb civilnega prava, bodo lahko poleg prepovedne odločbe izdali tudi odredbo, da mora delodajalec takemu delavcu izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec bo moral delavcu vročiti vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni od vročene odločbe inšpektorja, stranki pa bosta morali pogodbo skleniti v nadaljnjih treh delovnih dnevih. Pogodba bo morala ustrezati ugotovljenemu dejanskemu stanju iz odločbe ter upoštevati relevantne pravne predpise in plačilo za primerljivo vrsto, obseg in kakovost dela. Če delodajalec delavcu ne bo vročil pogodbe o zaposlitvi oz. bo pogodba neustrezna, bo lahko delavec svoje pravice v 30 dnevih uveljavljal pred pristojnim sodiščem, inšpektor pa bo lahko delodajalcu izrekel globo od 500 do 20.000 EUR (odvisno od njegove velikosti), njegovi odgovorni osebi pa od 350 do 2.000 EUR. 

Spremembe ZID-1 zaostrujejo tudi nadzor nad kršitvami v zvezi s plačilom za delo (gre za najpogostejše kršitve, za katere je imel inšpektor do sedaj zgolj možnost izreka globe). Inšpektor bo delodajalcu, ki delavcem ni izplačal plače, lahko z upravno odločbo prepovedal opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo. Prepoved poslovanja bo trajala samo do odprave nepravilnosti in se bo nanašala samo na obseg poslovanja, kjer so bile nepravilnosti ugotovljene. Inšpektor bo prepoved lahko izrekel, če je pred tem vsaj dvakrat v preteklem letu ugotovil istovrstno kršitev.

Drugi sklop ukrepov pa se nanaša na hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb na trgu delovne sile. Po podatkih MDDSZ so spremembe ZUTD nujne zaradi rasti zaposlenosti, napovedi delodajalcev o zaposlovanju v naslednjih dveh letih in še vedno precej visoke brezposelnosti. Novi ukrepi iskalcem zaposlitve nalagajo dodatne obveznosti, med katerimi je npr. obveznost (in ne možnost) delavca, da se prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, sicer se mu denarno nadomestilo zniža, ter spodbujajo zaposlovanje zlasti nižjih in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila.
<< Nazaj na seznam