14. 9. 2017

Novosti na področju kolektivnih pogodb

Tako so socialni partnerji za dejavnost trgovine sklenili Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je začel veljati 22. 7. 2017. Med najbolj pomembne spremembe spadajo zlasti višji zneski povračil stroškov prehrane med delom in povračil stroškov za prehrano (dnevnic) za službeno pot v Sloveniji, ki so jih morali delodajalci upoštevati že pri izplačilu julijske plače in stroškov dela v mesecu avgustu. Socialni partnerji so se tudi dogovorili za dvostopenjsko povišanje zneskov najnižjih osnovnih plač, pri čemer se bodo plače za posamezne tarifne razrede skupno povišale za 5 do 8 %. Delodajalci s področja trgovine morajo novo dogovorjene zneske osnovnih plač upoštevati že pri izplačilu plače za mesec september. Višji je tudi dodatek za plačilo presežka ur v primeru neenakomernega delovnega časa, saj morajo delodajalci presežek ur nad 170 ur od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 izplačati z dodatkom v višini 45,0 %, od vključno 1. 3. 2018 dalje pa celo z dodatkom v višini 60,0 % (prej je veljalo, da se vsi presežki ur plačajo »zgolj« z dodatkom v višini 30,0 %, kot je določeno za nadure). Bolj ugodno pa je urejeno plačilo zakonske odpravnine delavcem, ki imajo več kot 30-letno zaposlitev pri delodajalcu, saj se z aneksom črta določba o plačilu višjega zneska odpravnine nad zakonsko določeno odpravnino v višini največ 10-kratnika osnove.

Delodajalcem v sektorju trgovine priporočamo, da se čimprej seznanijo z vsebino aneksa in spremembe ustrezno upoštevajo pri obračunu in izplačilu plač ter stroškov dela zaposlenim.

Energetska zbornica Slovenije in Sindikat delavcev energetike Slovenije pa sta 14. 7. 2017 podpisala novo Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije, ki se je začela uporabljati s 1. 8. 2017 (z izjemo določbe, ki ureja letni dopust in katere uporaba je predvidena z novim koledarskim letom). Kolektivna pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas in velja za delodajalce, ki so člani Energetske zbornice Slovenije, in ki kot pretežno dejavnost opravljajo eno izmed elektroenergetskih dejavnosti, pa tudi za nekatere druge delodajalce, če se s tem strinjata pogodbeni stranki.

Glede na to, da je kolektivna pogodba v celoti nadomestila staro kolektivno pogodbo iz leta 1996, je besedilo pogodbe precej spremenjeno in upošteva tudi vmesne spremembe delovnopravne zakonodaje, zlasti Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nova kolektivna pogodba tako ureja primere hkratne zaposlitve na dveh delovnih mestih, določa dodatne razloge, zaradi katerih delodajalci lahko sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas, podrobneje ureja opravljanje pripravništva in začasno opravljanje drugega dela, spreminja postopek za določanje in reševanje presežnih delavcev, spreminja določbe o neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa ter disciplinski in odškodninski odgovornosti, zaostruje kriterije za dodatne dni letnega dopusta ter zlasti spreminja določbe glede prejemkov iz delovnega razmerja (vrste in višine dodatkov, nadomestilo plač, jubilejne nagrade ipd.) in povračila stroškov. Konkretno se zvišujejo najnižje osnovne plače, pri čemer razlika po tarifnih razredih še narašča. Najnižja osnovna plača I. tarifnega razreda je višja za več kot 38 %, najnižja osnovna plača IX. tarifnega razreda pa za skoraj 64 %.

Vsem delodajalcem s področja elektrogospodarstva zato predlagamo, da v čim krajšem času preverijo, kako nova kolektivna pogodba vpliva na sklenjene pogodbe o zaposlitvi in morebitne podjetniške kolektivne pogodbe. Če se pogodbe o zaposlitvi glede plačila za delo in povračila stroškov sklicujejo na vsakokratno panožno kolektivno pogodbo, je treba nove zneske upoštevati že pri izplačilu in obračunu plač za mesec avgust. Delodajalci morajo biti pozorni, da višine zneskov po novi kolektivni pogodbi v nekaterih primerih tudi presegajo zgornje meje zneskov davčne uredbe. 
<< Nazaj na seznam