17. 11. 2017

Spremembe na področju zaposlovanja tujcev

Noveli Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A) in Zakona o tujcih (ZTuj-2E) prinašata več sprememb, v tem prispevku pa izpostavljamo le tiste, ki so po našem mnenju najbolj zanimive. Z omenjenima novelama se v slovenski pravni red implementirata Direktivi 2014/36/EU o sezonskih delavcih in 2014/66/EU o premestitvah oseb znotraj povezanih gospodarskih družb.

Določbe Direktive 2014/36/EU, ki urejajo izdajo dovoljenja za sezonsko delo, krajše od 90 dni, so bile že v preteklosti v celoti prenesene v ZZSDT (Zavod RS za zaposlovanje v takem primeru izda posebno dovoljenje za sezonsko delo). Z zadnjo novelo pa se uvaja tudi možnost pridobitve enotnega dovoljenja za sezonsko delo za obdobje daljše od 90 dni. Tujcu se tako enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela izda za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe za opravljanje dela in se lahko tudi podaljša, pri čemer je skupno trajanje takšnega dovoljenja omejeno na šest mesecev v koledarskem letu (oz. v izrednih zakonsko določenih primerih sedem mesecev). 

S prenosom Direktive 2914/66/EU se ureja zaposlitev tujcev, ki so napoteni na delo ali poklicno usposabljanje v Slovenijo iz povezanih gospodarskih družb. Uvaja se enotno dovoljenje za osebe, premeščene znotraj skupine kapitalsko povezanih družb, ki prihajajo iz družbe s sedežem v tretji državi v družbo s sedežem na območju EU in možnost »kratkotrajne« kot tudi »dolgotrajne« premestitve teh oseb znotraj povezanih družb v EU. Tujec bo lahko v Sloveniji pridobil prvo enotno dovoljenje za osebo premeščeno znotraj skupine družb. V primeru, če je enotno dovoljenje že pridobil v drugi državi članici EU, pa bo v Slovenijo lahko premeščen. Premestitev je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna. Kratkotrajna premestitev predvideva do 90 dni dela v 180-dnevnem obdobju, pri čemer mora delodajalec iz povezane gospodarske družbe s sedežem v drugi državi članici EU o taki premestitvi zgolj predhodno obvestitvi pristojne organe v Sloveniji. V primeru dolgotrajne premestitve daljše od 90 dni, pa bo moral tujec ali njegov gostitelj v Sloveniji zaprositi za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, pri čemer so pogoji za izdajo podobni pogojem za izdajo prvega enotnega dovoljenja. 

Z novelo ZZSDT so sicer predvidene še poenostavitve zahtev na področju zaposlovanja določenih kategorij tujcev – npr. športnikov. Skladno z novelo se oži tudi seznam kršitev, ki vplivajo na morebitno (ne)možnost podaljšanja zaposlitve ali dela tujcev. Novo je tudi to, da bodo morali tuji delodajalci, ki bodo v Sloveniji izvajali storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje, na podlagi prijave začetka izvajanja storitev, v prihodnje v kraju opravljanja dela hraniti tudi določene listine s področja varnosti in zdravja pri delu (vključno s prevodom teh v slovenski jezik). Novela ZTuj-2 pa skladno z EU zakonodajo na novo ureja pravico do združitve družine oz. pravico do prebivanja družinskih članov tujcev ter status oseb s priznano subsidiarno zaščito in žrtev trgovine z ljudmi, nezakonitega zaposlovanja in družinskega nasilja. 

Od 1. novembra je v veljavi tudi prenovljen Sporazum in pripadajoči protokol, ki ureja zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Novi Sporazum predvideva lažjo zaposlitev državljanov BiH v Sloveniji, saj ukinja obveznost, da bi posameznik pred zaposlitvijo v Sloveniji moral biti najmanj 30 dni prijavljen kot brezposeln pri Agenciji za delo in zaposlovanje BiH. Še vedno bo potrebna predhodna prijava pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH, vendar po novem ne bo več potrebno čakati 30 dni pred sprožitvijo postopkov za zaposlitev v Sloveniji. Nadalje sporazum omogoča lažjo zaposlitev predhodno izbranih in že znanih kandidatov s t. i. »poimensko zaposlitvijo«. Slovenski delodajalec bo moral v takem primeru na obrazcu označiti, da želi poimensko zaposlitev točno določenega kandidata. 

Bistvena sprememba je še ohranitev dovoljenja za zaposlitev v primeru izgube zaposlitve zaradi izredne odpovedi iz razlogov na strani delodajalca v prvem letu veljavnosti dovoljenja. Če bo tujec v roku 30 dni od prenehanja prejšnje zaposlitve našel novo zaposlitev na enakem delovnem mestu pri drugem delodajalcu v Sloveniji, mu dovoljenje ne bo prenehalo veljati.
<< Nazaj na seznam