19. 12. 2017

Z Registrom dejanskih lastnikov do večje transparentnosti poslovanja

Register dejanskih lastnikov (register) omogoča transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in zavezancem po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) zagotavlja dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke. V register se morajo vpisati (i) gospodarski subjekti (gospodarske družbe, podjetnik, zadruge); (ii) subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, ...); (iii) tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Če izpolnjujejo pogoje, določene v ZPPDFT-1, v register niso dolžni vpisovati podatkov (i) samostojni podjetniki posamezniki; (ii) posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, (iii) enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, (iv) neposredni in posredni proračunski uporabniki, kot tudi (v) gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. 

Dejanski lastnik gospodarskega subjekta je vsaka fizična oseba, (i) ki je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 % in ene delnice; (ii) ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali (iii) zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva. Če se na podlagi teh kriterijev ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega lastnika, se za dejanskega lastnika šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva. 

Podatki v registru bodo deloma javni (osebno ime, prebivališče, višini lastniškega deleža ali oblika nadzora dejanskega lastnika ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika). Privilegiran dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, pa imajo zavezanci po ZPPDFT-1, ko izvajajo pregled stranke, ter organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi, ko izvajajo pooblastila in naloge v zvezi ZPPDFT-1. Vpis podatkov v register se bo izvedel z vložitvijo e-prijave v spletni aplikaciji na portalu AJPES. E-prijavo za vpis v register bo lahko vložil zastopnik poslovnega subjekta ali pa ta za ta namen pooblasti drugo osebo prek sistema e-pooblastil.
<< Nazaj na seznam