19. 12. 2017

Spremembe obdavčitve vajeniške nagrade

Kot smo že napovedali  v maju 2017, se je s 3. decembrom 2017 začel uporabljati novi Zakon o vajeništvu (ZVaj) , katerega primarni namen je poklicno izobraževanje in s tem vključevanje dijakov, starejših od 15 let, na trg dela. Dodatno pa ZVaj vajeništvo predvideva tudi za brezposelne ali zaposlene osebe, ki se izredno izobražujejo z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe, zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Skladno z ZVaj je vajenec, čeprav nima statusa delavca, glede določenih pravic izenačen z ostalimi delavci pri delodajalcu. Tako je vajenec (razen ob predpisanih izjemah) upravičen do plačila vajeniške nagrade v minimalni višini, kot jo predpisuje ZVaj, in izenačen z delavci pri delodajalcu glede povračil stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenskega dodatka.

Vajenec je za čas praktičnega usposabljanja z delom upravičen do mesečne vajeniške nagrade v denarni obliki, katere vrednost je odvisna od obdobja trajanja praktičnega usposabljanja in njegovega letnika šolanja. ZVaj predpisuje, da minimalni znesek nagrade za 36 ur usposabljanja na teden za prvi letnik ne sme biti nižji kot 250 EUR, za drugi letnik 300 EUR in za tretji letnik 400 EUR, pri čemer lahko kolektivne pogodbe dejavnosti določijo višje zneske. 

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  (Uredba) je Vlada RS občutno zvišala obstoječe zneske vajeniške nagrade, ki niso predmet vštevanja v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Na tak način Uredba sledi novemu ZVaj, tako da so najnižji mesečni zneski vajeniške nagrade neobdavčeni. Morebitni višji zneski nagrade in dodatki pa bodo tudi v bodoče obdavčeni na enak način kot plača.
<< Nazaj na seznam