14. 2. 2018

Ste seznanjeni s spremembami svoje panožne kolektivne pogodbe?

Določbe nove Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018  ostajajo enake določbam prej veljavne kolektivne pogodbe iz leta 2017. Temeljito pa se je spremenila Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, ki je začela veljati 1. 1. 2018 in zavezuje vse delodajalce, ki so člani bodisi GZS bodisi ZDS in opravljajo dejavnost tiskanja, knjigoveštva ali sorodne dejavnosti. Nova pogodba med drugim prinaša predvsem 10,8-odstotno povišanje najnižjih osnovnih plač, znižuje zneske nekaterih dodatkov za manj ugodne pogoje dela (npr. za nočno delo, nadurno delo), ukinja minimalno višino dodatkov za delo v neugodnih razmerah, uvaja postopen prehod na dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, spreminja definiciji dela plače za delovno in poslovno uspešnost, spreminja višine stroškov dela in drugih prejemkov delavcev ter jih prilagaja višinam in pogojem za plačilo glede na davčne predpise.

Zaradi odpovedi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva se je ta kolektivna pogodba prenehala uporabljati 16. 1. 2018. Pristojna ministrica za delo je ugotovila delno razširjeno veljavnost Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Posledično morajo vsi delodajalci, ki opravljajo dejavnost 85.530 – tj. dejavnost vozniških šol, pri zagotavljanju pravic in obveznosti delavcev spoštovati določila te kolektivne pogodbe, ne glede na to, ali so člani podpisnikov ali ne. 

Delodajalci morajo biti pozorni tudi na povečanje najnižjih osnovnih plač v začetku leta 2018. Če je v kolektivnih pogodbah določeno avtomatično usklajevanje zneskov najnižjih osnovnih plač na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin, morajo delodajalci preveriti odstotek dviga in mesec dviga osnovnih plač. V določenih sektorjih pa se socialni partnerji o uskladitvi plač dogovarjajo sproti. S tem razlogom so bile spremenjene kolektivne pogodbe v sektorju elektroindustrije, trgovine, kovinske industrije, gostinstva in turizma ter komunalne, gradbene in papirno-predelovalne dejavnosti. Ta članek povzema le najbolj ključne novosti, za podroben prikaz sprememb pa se lahko obrnete na naše pravnike.

Socialni partnerji s področja elektroindustrije so v oktobru 2017 sklenili Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, ki se uporablja od 1. 11. 2017 dalje in ga morajo spoštovati vsi delodajalci iz sektorja elektroindustrije. S predmetnim aneksom se za cca. 2 % zvišujejo najnižji zneski osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in najnižji znesek regresa za letni dopust, ki sedaj znaša 856,80 EUR. Nadalje so socialni partnerji s tem aneksom delavcem ukinili določene dodatne ugodnosti, za katere ni več podlage v veljavni zakonodaji, kot je npr. pravica delavcev, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, do prednostne zaposlitve, krajšega odpovednega roka v primeru odpovedi iz razloga nesposobnosti in manj varstva za starejše delavce; spremenjena pa je tudi definicija »delovne dobe«.

Na področju trgovine je bil sklenjen Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine  (KPDTS), ki se je začel uporabljal 1. 1. 2018 in zavezuje vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed dejavnosti trgovine (KPDTS ima sicer razširjeno veljavnost). Vsebina aneksa na novo ureja vprašanje organizacije delovnega časa v primeru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa ter predvsem zvišuje dodatke za morebitne presežne ure delavcev po koncu referenčnega obdobja. Kar se tiče dela ob nedeljah in praznikih, sta se pogajalski strani dogovorili, da velja absolutna prepoved dela za varovane kategorije delavcev, vsi ostali delavci, pa lahko opravljajo nedeljsko delo največ 15 nedelj letno in največ 2 nedelji na mesec. Strogo so urejene tudi kazni v primeru kršitev teh določb. Novo je tudi pravilo, da nominalni znesek dodatka za delo v nedeljo ne sme znašati manj kot 5,40 EUR na uro, višji pa je dodatek za delo ob praznikih in dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, in sicer ta dodatek znaša kar 250 % osnovne plače. 

Sklenjen je bil tudi nov Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, ki se uporablja od 25. 11. 2017 dalje in ga morajo spoštovati vsi delodajalci iz kovinske industrije. S tem dodatkom so socialni partnerji dvignili najnižje osnovne plače ter najnižji znesek regresa, ki sedaj znaša 850,00 EUR.

V novembru 2017 je bil prav tako sklenjen nov Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KPDGT), ki velja za vse delodajalce s področja gostinstva in turizma. Pogajalski strani sta s predmetnim aneksom dogovorili občutno višje najnižje osnovne plače (tudi do +15 % za posamezen tarifni razred), ki jih morajo delodajalci upoštevati pri izplačilu plač od januarja do aprila 2018. KPDGT je namreč prenehala veljati konec leta 2017, vendar njen normativni del ostaja v uporabi vse do aprila 2018. Pričakovati je, da bodo socialni partnerji veljavnost normativnega dela kolektivne pogodbe podaljšali do sklenitve nove pogodbe, če jim ne bo prej uspelo skleniti nove pogodbe.

Pogajalski strani s področja komunalnega gospodarstva sta konec decembra 2017 sklenili novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki se uporablja od 1. 1. 2018 dalje in zavezuje vse delodajalce, ki so člani GZS in ZDS. Z njo je prišlo do 1,7-odstotnega povišanja najnižjih osnovnih plač, zvišan pa je bil tudi znesek regresa za letni dopust, ki v letu 2018 znaša najmanj 1.030,00 EUR (prej 990,00 EUR). Prav tako je komisija za spremljanje izvajanja in razlago te kolektivne pogodbe v zadnjem času sprejela več razlag glede posameznih členov kolektivne pogodbe.

Dejavni so bili tudi socialni partnerji s področja gradbenih dejavnosti, ki so konec decembra 2017 sklenili Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, s katerimi so za 2,1 % zvišali znesek najnižjih osnovnih plač (za 174 ur dela) po posameznih tarifnih razredih od decembra dalje. Te spremembe pa zavezujejo le tiste delodajalce, ki so člani GZS ali ZDS, saj konkretna kolektivna pogodba nima splošne veljavnosti.

Delodajalci, ki opravljajo papirno proizvodno dejavnost, morajo biti od januarja 2018 dalje pozorni na 3,5-odstoten dvig najnižjih osnovnih plač, ki ga predvideva Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno-predelovalno dejavnosti, saj ima konkretna kolektivna pogodba razširjeno veljavnost.
<< Nazaj na seznam