15. 3. 2018

Sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju prinaša spletno dražbo premičnin in nepremičnin

Vrhovno sodišče bo za namen pregledne in uspešne prodaje premičnin v izvršilnem postopku vzpostavilo, upravljalo in vzdrževalo spletni iskalnik prodaje premičnin, s katerim bodo lahko zainteresirani kupci iskali stvari, ki so predmet prodaje. Objavljene bodo informacije o vrsti stvari, času in kraju dražbe oziroma spletnem naslovu, na katerem poteka dražba, ter fotografija stvari. Na spletni javni dražbi premičnin bo lahko sodeloval vsak, ki se bo najpozneje 24 ur pred začetkom spletne dražbe prijavil na dražbo. Po prijavi bo pridobil enolični znak, pod katerim bo anonimno sodeloval na dražbi. Trajanje spletne javne dražbe se določi v oklicu.

Prav tako bo Vrhovno sodišče vzpostavilo spletni iskalnik prodaje tudi za nepremičnine. Objavljene bodo predvsem informacije o vrsti rabe nepremičnine (stanovanje, hiša, poslovni prostor, zemljišče), čas in spletni naslov, na katerem bo potekala spletna javna dražba. Spletne javne dražbe se bo smel udeležiti le tisti, ki se bo prijavil najpozneje tri delovne dni pred začetkom dražbe in tudi v tem primeru bo prijavitelj po prijavi in plačilu varščine pridobil enolični znak, s katerim bo anonimno sodeloval na dražbi. Spletna dražba se bo začela samodejno, ko bo nastopil čas, določen za začetek dražbe. Začetek in čas trajanja spletne javne dražbe pa bo sodišče določilo v odredbi o prodaji. Javna dražba nepremičnin se bo opravljala samo kot spletna javna dražba, razen če bo sodnik ocenil, da je primerneje, da se izvede narok za prodajo nepremičnine na javni dražbi. Sodnik se bo lahko odločil, da se izvede narok za prodajo nepremičnine na javni dražbi tudi, če na prvi spletni javni dražbi ne bo prijavljen noben dražitelj. 

Z navedenimi spremembami se bo poenostavila prodaja zarubljenih stvari, obenem bo dražiteljem omogočena popolna anonimnost na dražbi, vsekakor pa bo najbrž prišlo tudi do popolnoma drugačnih strategih draženja. Zmanjšana bo tudi možnost neposrednega vplivanja na druge dražitelje, kar se je pri javnih dražbah prepogosto dogajalo. Obenem pa lahko pričakujemo tudi več zapletov, saj je sodišče v javnih dražbah določene ugovore, ki so bili podani neposredno na dražbah, včasih reševalo sproti.
<< Nazaj na seznam