15. 5. 2018

Skrajšan in poenostavljen postopek zaposlovanja tujcev

Sprememba Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B) za razliko od zadnje spremembe (ZZSDT-A), o kateri smo obširneje pisali v naši novembrski številki, prinaša zgolj eno, a zato nič manj pomembno novost na področju zaposlovanja tujcev v podjetjih, ki so kvalificirana kot podjetja z visoko dodano vrednostjo ali inovativna zagonska podjetja. Z namenom spodbujanja investicij v taka podjetja je bil uvodoma sprejet Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), ki se bo začel uporabljati 1. julija 2018 in ki za taka podjetja predvideva vzpostavitev dveh registrov; tj. register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zakonskih podjetij, v katera se bodo vpisala taka podjetja (v nadaljevanju »delodajalci«). Ker pa se tovrstni delodajalci velikokrat spoprijemajo tudi s težavami pri zapolnjevanju kadrovskih potreb in si pri tem pogosto pomagajo z zaposlovanjem visokokvalificiranih tujih strokovnjakov, ki razpolagajo z zahtevanimi specialnimi znanji, je bilo ključno, da se v njihovem primeru dopolni ZZSDT in s tem zanje poenostavitvi postopek zaposlovanja tujcev.

ZZSDT določa, da mora pri izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja za delo, ki se izda tujcu za delo v Republiki Sloveniji, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) podati soglasje za izdajo tega dovoljenja, pri čemer preverja pogoje, ki jih določa 17. člen ZZSDT (torej da v evidenci brezposelnih ni ustrezne brezposelne osebe, da ni presežena letna kvota za zaposlitev tujcev ipd.). 

Skladno z dodanim novim 2. odstavkom 16. člena ZZSDT pa ZRSZ v primeru zaposlovanja tujcev s strani delodajalcev, ki so vpisani v zgoraj navedena registra, po novem ne bo preverjal naslednjih pogojev, in sicer, (i) ali je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo, (ii) ali je delodajalec v postopku likvidacije ali stečaja, (iii) ali delodajalec aktivno posluje in (iv) ali je delodajalec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma ali ima neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Da ZRSZ opisanih pogojev ne bo preverjal, bo treba izpolniti tudi dodaten obvezen pogoj, da bo predlogu za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za delo priložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca, v kateri bo tujcu zagotovljena plača najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.

<< Nazaj na seznam