11. 9. 2018

Najpogosteje ugotovljene in sankcionirane kršitve delovnopravne zakonodaje v letu 2017

Inšpektorji Inšpektorata RS za delo (IRSD) so v letu 2017 opravili približno 14.500 inšpekcijskih pregledov in ugotovili skupno več kot 29.000 različnih kršitev, za katere so izrekli nekaj več kot 3 milijone EUR glob, kar je nekoliko manj kot v letu 2016.


Najbolj pogosta kršitev, odkrita v letu 2017, predstavlja kršitev neizplačila plač ali zamud pri izplačilu plač (izstopajo predvsem kršitve v zvezi s plačilnim dnem), regresa in ostalih dodatkov k plači. Zlasti problematično je, da veliko delodajalcev kljub poostrenemu inšpekcijskemu nadzoru na tem področju, plače izplačuje prepozno, regresa pa veliko delodajalcev sploh ne izplačuje. Prav tako se v praksi prevečkrat pokaže tudi, da delodajalci delavcem ne izdajajo pisnih obračunov plače, ki so jih sicer dolžni izdati delavcu. Pogoste so tudi kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu (npr. sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, sklepanje pogodb za krajši delovni čas, čeprav delavec dela polni delovni čas ipd.), kršitve glede evidenc na področju dela in socialne varnosti ter kršitve glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov in počitkov, podobno kot v letu 2016.


Pri kršitvah na področju varnosti in zdravja pri delu IRSD zlasti poudarja, da se ukrepi v praksi ne izvajajo oz. da se izvajajo pomanjkljivo. Med kršitvami tako še vedno izstopajo kršitve povezane z ocenjevanjem tveganj (predvsem v povezavi z napačno vsebino in revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja), zagotavljanjem zdravstvenega varstva delavcem ter usposabljanjem delavcev za varno delo.


IRSD opozarja tudi na številne kršitve glede prikritega delovnega razmerja in kršitve prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-1. Inšpektorat bo tej pereči problematiki prekarnih oblik dela poleg poglobljenega izvajanja nadzora nad izplačevanjem plač, ki vključuje tudi izstavljanje pisnega obračuna o plači delavcu do plačilnega dne, v letu 2018 namenil še bistveno več pozornosti kot v preteklih letih. Ukrepanje IRSD naj bi tako pripomoglo k večji disciplini delodajalcev pri sklepanju in izvajanju delovnih razmerij skladno z ZDR-1.


IRSD tudi v tem letu izvaja številne usmerjene akcije nadzora, pri čemer bo predvsem v dejavnosti gradbeništva, čiščenja in dejavnosti prometa pozornost posvečal plačilu za delo ter varnosti in zdravju pri delu.

<< Nazaj na seznam