17. 1. 2019

Osebni podatki članov sindikata

Informacijski pooblaščenec je v mnenju št. 0712-3/2018/1260 z naslovom »Obdelava osebnih podatkov članov sindikata« izpostavil, da lahko sindikat določene osebne podatke o delavcih pridobi neposredno od delodajalca.

Na podlagi 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, »ZDR-1«), ki določa, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev, lahko delodajalec sindikatu posreduje osebne podatke delavcev ter mu omogoči dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti (konkreten obseg podatkov do katerih je sindikat upravičen se presoja glede na okoliščine posameznega primera).

Nadalje, če delavec kot način plačevanja članarine izbere način, da delodajalec od njegove plače odtegne sindikalno članarino, nastopa delodajalec kot pogodbeni obdelovalec podatkov o delavcu, ki mu jih posreduje sindikat kot upravljavec teh podatkov. V tem primeru je pomembno, da sindikat in delodajalec skleneta pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri ne smejo manjkati določbe o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov.

Delodajalec pa od sindikata nikakor ne sme zahtevati posredovanja celotne pristopne izjave delavca za članstvo v sindikatu, temveč lahko zahteva le tiste podatke, ki jih potrebuje za izvedbo nakazila članarine (načelo najmanjšega obsega podatkov).
<< Nazaj na seznam