20. 2. 2019

Razveljavitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja

Prej veljavni Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, »ZGO-1«) je določal, da gradbeno dovoljenje preneha, če investitor v določenem roku (odvisnem od stopnje zahtevnosti objekta) po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ni začel z gradnjo. Novi Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, »GZ«), ki se uporablja od 1. junija 2018, pa v tretjem odstavku 48. člena vključuje novost, saj pravi, da se lahko že izdano gradbeno dovoljenje razveljavi tudi na podlagi zahteve investitorja.

Investitor ima tako možnost, da brez navedbe kakršnegakoli razloga odstopi od že izdanega gradbenega dovoljenja. To lahko stori najpozneje v roku 5 let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, tudi če je bilo to izdano še po pravilih ZGO-1.

Ker je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja plačilo komunalnega prispevka, je za investitorja pomembno, kaj se v primeru zahteve za razveljavitev gradbenega dovoljenja zgodi z že plačanim komunalnim prispevkom. Odgovor daje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, »ZUreP-2«), ki se uporablja od 1. junija 2018 dalje. Slednji investitorju zagotavlja vračilo komunalnega prispevka, če je bil komunalni prispevek plačan za že obstoječo komunalno opremo. Če je investitor poravnal komunalni prispevek za novo komunalno opremo, pa ni upravičen do vračila plačanega prispevka, pač pa se plačilo upošteva pri naslednji odmeri komunalnega prispevka na istem zemljišču.

Če sprememba gradbenega dovoljenja ni mogoča in investitor iz različnih razlogov želi pridobiti novo gradbeno dovoljenje (ali z gradnjo nadaljevati na drugi lokaciji) lahko sedaj torej sam prekine veljavnost gradbenega dovoljenja in pod določenimi pogoji dobi vrnjen plačani komunalni prispevek, ali pa se tega upošteva pri pridobivanju novega gradbenega dovoljenja.
<< Nazaj na seznam