20. 1. 2020

Novosti pri povračilu stroškov službenih potovanj v tujino

Kot izhaja že iz samega imena uredbe, predmetna Uredba (Uradni list RS, št. 76-3317/2019, Uredba) ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino, in sicer velja za javne uslužbence, funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava. Na določbe predmetne uredbe se sklicuje tudi kar nekaj kolektivnih pogodb dejavnosti za zasebni sektor, zaradi česar je navedena sprememba Uredbe pomembna tudi za vse tiste delodajalce, ki jih zavezuje katera od spodaj naštetih kolektivnih pogodb dejavnosti

Kolektivne pogodbe, ki se neposredno sklicujejo na Uredbo in predvidevajo njeno uporabo za primere obračunavanja in povračila stroškov službenega potovanja v tujino, so npr.:
  • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije;
  • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije;
  • Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije;
  • Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti;
  • Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost;
  • Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije;
  • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti;
  • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti ipd.

Med najpomembnejšimi spremembami, ki jih prinaša nova Uredba, so višji zneski dnevnic za posamezne države oz. določena mesta. Pred leti je namreč Vlada Republike Slovenije s spremembo uredbe znižala dnevnice za določene države in mesta zato, da bi s tem zmanjšala izdatke iz proračuna, z novo Uredbo pa se bodo zneski dnevnic postopoma ponovno zvišali. Od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 bodo tako npr. dnevnice (za potovanja daljša od 14 ur) za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Madžarsko znašale 36 EUR, za Italijo, Avstrijo, Veliko Britanijo 49 EUR, s 1. januarjem 2021 pa se bodo za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Madžarsko povišale na 40 EUR, za Italijo, Avstrijo in Veliko Britanjo pa na 55 EUR.

Z novo Uredbo je bila ponovno uvedena tudi dnevnica za potovanja v tujino v trajanju med 6 in 8 ur, in sicer bo ta znašala 25 % dnevnice, pri tovrstnih potovanjih pa delavcu pripada (tudi) en obrok. V primeru potovanja v tujino, ki traja med 8 ur (prej 10 ur) in 14 ur, pa delavcu pripada 75 % dnevnice ter dva obroka. 

Nedvomno je na sprejem nove Uredbe vplivala tudi modernizacija potovanj, kar je razvidno predvsem iz tega, da nova Uredba izrecno določa, da se delavcu povrnejo tudi stroški, ki jih je imel s cestnino, predornino, nakupom vinjete ipd. Delavcem so se ti stroški povečini že vračali, Uredba pa sedaj izrecno definira, da se ti stroški morajo vrniti. Dodatno pa je to razvidno iz nekoliko spremenjenih določb o povrnitvi plačila premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ki se v skladu z novo Uredbo sedaj vrne v višini stroška zavarovanja za osnovno zavarovalno vsoto, razen v primerih, ko mora delavec zaradi pridobitve poslovnega vizuma skleniti zavarovanje z višjo in izrecno določeno vrednostjo minimalnega zavarovalnega kritja (npr. za Argentino, Ukrajino, Turčijo ipd. vsaj za kritje stroškov v višini 30.000,00 EUR).

Določila nove Uredbe veljajo le za povračila stroškov za tiste poti, ki so bile opravljene od vključno 1. januarja 2020 dalje. Za povračila stroškov, nastalih pred tem datumom, pa se uporabljajo določila prejšnje uredbe, ne glede na to, kdaj bodo ti stroški obračunani in izplačani. 

Avtorica: Ana Porenta Vran, odvetnica
<< Nazaj na seznam