17. 3. 2020

Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke

To pomeni, da se procesna dejanja opravljajo zgolj v nujnih zadevah, kot so opredeljene v 83. členu Zakona o sodiščih (npr. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, postopkih v zadevah zavarovanja, izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, itn.). Vsi naroki, ogledi, mediacije idr. v nenujnih zadevah, se morajo v tem času preklicati. V času veljavnosti ukrepa ne tečejo niti procesni roki (roki za opravo procesnih dejanj), prav tako sodišča v tem času ne bodo pošiljala sodnih pisanj ali poslovala neposredno s strankami (razen v nujnih zadevah). Materialni roki, npr. roki za vložitev tožbe ali uveljavitev kakšnega zahtevka, pa kljub odredbi (zaenkrat – glej naslednji odstavek) še vedno tečejo. Odredba velja do preklica, vendar največ do 16. maja 2020. 

Nadalje je Vlada RS pripravila tudi predlog Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se bo sprejemal po nujnem postopku. 

Glavni cilji predloga zakona so:

i. sprejem ukrepov za zaščito delavcev v teh dejavnostih;

ii. omogočitev zadržanje teka procesnih rokov v postopkih (ki se zaradi virusa ne vodijo), kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic strank, saj je zaradi različnih ukrepov države (npr. prepoved javnega prevoza, zaprtje poslovalnic ipd.) posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje njihovih pravic. Podaljšujejo se tudi prekluzivni roki za ukrepanje državnih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil, saj je tudi njihovo delovanje ovirano in

iii. sprejem ukrepov za preprečevanje širitve virusa v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Predlog zakona predvideva tudi možnost začasnih ukrepov omejitve poslovanja oziroma zaprtja notarskih pisarn, kar se bo verjetno zgodilo v naslednjih dneh. Predvideni ukrepi s področja upravnih in drugih javnopravnih zadevah bodo podobno omogočili zadržanje teka rokov (procesni in materialni roki), predlog prav tako uvaja omejevanje fizičnega poslovanja (tj. neposrednih stikov) in omogoča vlaganje vlog po elektronski poti, tudi brez varnega elektronskega podpisa (če je mogoče identiteto vlagatelja ugotoviti na drug zanesljiv način).

Začasni ukrepi, ki jih predvideva predlog zakona, naj bi veljali do prenehanja razlogov zanje oz. najdlje do 1. julija 2020. 

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.
<< Nazaj na seznam