20. 5. 2020

Na kaj vse morate paziti pri uvedbi spletne trgovine?

Uvedba spletne prodaje narekuje spoštovanje številnih zakonskih predpisov, od tistih o varstvu potrošnikov, varstvu osebnih podatkov do zakonodaje, ki ureja plačilne storitve. V nadaljevanju po sklopih predstavljamo najpomembnejše ukrepe, ki morajo biti izpolnjeni, da bo vaša spletna trgovina skladna z veljavno zakonodajo.

1) Ureditev splošnih pogojev

Eden izmed najbolj pomembnih korakov pri zagonu spletne prodaje je ustrezna ureditev sklopov »splošnih pogojev«, in sicer splošnih pogojev poslovanja oziroma spletne trgovine, poleg tega pa tudi politike zasebnosti in politike piškotkov. 

V splošnih pogojih poslovanja ustrezno opredelite vaše celotno pravno razmerje z uporabnikom spletne strani, s tem pa tudi vse vaše pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja. Tako je treba opredeliti vse obveznosti glede uporabe spletne trgovine, vključno z načinom opravljenega spletnega nakupa, opredelitvijo trenutka sklenitve pogodbe med prodajalcem in kupcem, načina plačila in dostave, načina izdaje računa, načina reševanja reklamacij in reševanja morebitnih sporov ipd. Natančna in premišljena opredelitev splošnih pogojev je torej bistvenega pomena za vaše prihodnje poslovanje, vključno zaradi morebitnih kasnejših sporov s kupci. Z navedenimi splošnimi pogoji mora uporabnik spletne strani predhodno izrecno soglašati, zaradi česar je pomembno, da pravilno zastavite tudi način sprejema splošnih pogojev.

Posebno pozornost morate nameniti tudi ureditvi politike zasebnosti, ki ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov uporabnikov. Uporabniku morate natančno predstaviti, katere osebne podatke boste zbirali, na kakšen način in za kakšen namen. Ustrezno morate opredeliti tudi pravice potrošnikov iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), vključno z možnostjo preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov, predpisa zbranih osebnih podatkov, možnostjo neposrednega trženja ipd.

2) Paziti na pravice potrošnikov iz Zakona o varstvu potrošnikov

Pri oblikovanju splošnih pogojev (in tudi pri siceršnjem načrtovanju poslovanja) se morate natančno seznaniti tudi z obveznostmi do potrošnikov, kar vključuje predvsem preučitev Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP). Bistvene so predvsem določbe o možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od nakupa na daljavo, brez navedbe razloga (43.č člen ZVPot) in možnosti uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov (37.–40. člen ZVPot), pri čemer za primer izdane garancije velja poseben režim (15.b–21.č člen ZVPot). Navedeno je pomembno tudi zato, ker so roki za obravnavo in ugoditev zahtevam potrošnikom razmeroma kratki, v primeru kršitev teh zakonskih obveznosti pa so v ZVPot predvidene tudi razmeroma visoke globe. Razmeroma visoke globe so za primer nedopustnih poslovnih praks (vključno z zavajajočim oglaševanjem) predvidene tudi po ZVPNPP, zaradi česar je smiselno predhodno preveriti, da so vaše poslovne prakse skladne z navedenim zakonom.

3) Upoštevanje novejše zakonodaje glede plačilnih storitev – ukrep močne avtentikacije strank

S 14. septembrom 2019 so v veljavo stopile tudi spremembe, ki jih prinašajo direktiva EU o plačilnih storitvah (PSD2) ter slovenski Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Najpomembnejši ukrep, ki ga je treba upoštevati pri spletni trgovini je ukrep t. i. močne avtentikacije stranke (t. i. Strong Customer Authentication). Gre za ukrep zagotavljanja dodatne identifikacije stranke ob opravi spletnih plačil, namenjen predvsem zmanjševanju prevar pri spletnih plačilih. 

Dolžnost spletnega trgovca je, da pri spletni trgovini zagotovi ustrezno informacijsko ogrodje, ki bo ob plačilu omogočilo izvedbo močne avtentikacije strank (npr. 3D Secure). V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo banka plačnika zavrnila transakcijo ob odreditvi plačila. To pomeni, da morate pri zasnovanju spletne trgovine implementirati ustrezne IT-rešitve (za kar obstajajo specializirani ponudniki, npr. Stripe, Adyen, Siteminder ali 3C Payment), uvedenim novostim pa je treba/smiselno prilagoditi tudi splošne pogoje poslovanja. Več o ukrepih močne avtentikacije strank in sprememb v zakonodaji glede plačilnih storitev si lahko preberete v enem izmed naših predhodnih prispevkov.

4) Paziti tudi na avtorske pravice

Pri postavitvi spletne strani morate paziti, da za vsa avtorska dela (slike, fotografije, izjave ipd.) pridobite ustrezne pravice oziroma licenco za uporabo avtorskih del. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo imetnik avtorskih pravic zahteval prepoved uporabe dela in ob tem zahteval še odškodnino.

Hkrati pa morate avtorske pravice in pravice do uporabe objavljenih oziroma uporabljenih avtorskih del ustrezno opredeliti tudi v svojih splošnih pogojih, v katerih tudi prepoveste vsako nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo in drugačno uporabo avtorskih del brez predhodnega izrecnega soglasja ter opredelite, na kakšen način in kje je dovoljeno citirati vsebine ali podatke iz vaše spletne strani.

5) Upoštevanje drugih ukrepov, ki zagotavljajo varnost uporabnikov

Da se izognete morebitni odškodninski odgovornosti, ki bi lahko izvirala iz opustitve dolžne skrbnosti pri obratovanju spletne trgovine, morate ustrezno pozornost nameniti tudi varnosti svojega IT-sistema, tako da zagotovite največjo možno zaščito informacijskega sistema in same spletne trgovine. Kot že omenjeno, je navedeno zelo pomembno tudi zaradi zahtev zakonodaje glede plačilnih storitev in varstva osebnih podatkov.
Poleg tega pazite, da sprejmete tudi ustrezne ukrepe, ki so bodisi obvezni bodisi priporočljivi v luči trenutne covid-19 situacije.

6) Ustrezna registracija dejavnosti v sodnem/poslovnem registru

Skladno s 6. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko družbe opravljajo gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi. V ustanovnem aktu družbe je torej določeno, katere dejavnosti družba opravlja, aktualen ustanovni akt (in tudi vse dejavnosti, navedene v njem) pa mora biti registriran tudi v sodnem oziroma poslovnem registru Slovenije. Pred začetkom spletne prodaje morate tako preveriti tudi, če imate v ustanovnem aktu ustrezno navedene vse dejavnosti prodaje, ki jo boste opravljali, vključno s spletno prodajo. Pri tem upoštevajte dejavnosti, kot so navedene v vsakokrat aktualni Standardni klasifikaciji dejavnosti (dostopni tukaj).

Avtorica: Ana Kastelec, odvetnica
<< Nazaj na seznam