20. 5. 2020

Epidemija preklicana – kako je z veljavo interventne zakonodaje?

Vlada RS je dne 14. maja 2020 z odlokom preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter določila, da se odlok začne uporabljati z datumom 31. maja 2020. Preklic epidemije vpliva tudi na veljavnost interventne zakonodaje, vendar to ne pomeni, da se z dnem 1. junija 2020 prenehajo uporabljati vsi ukrepi iz področne interventne zakonodaje. 

V nadaljevanju predstavljamo vpliv preklica epidemije Covid-19 na veljavnost nekaterih najbolj pomembnih predpisov, sprejetih v zvezi z epidemijo:

- ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo) - skladno z 20. členom ZIUZEOP bodo le do 31. maja 2020 veljali začasni ukrepi iz III. dela zakona in aktov, sprejetih na njegovi podlagi, npr. v zvezi z ureditvijo dela in s plačevanjem prispevkov za socialno varnost, ukrepi s področja vzgoje, izobraževanja in znanosti, zdravstvenega varstva in zavarovanja, socialnih pravic, davkov, obveznosti kreditojemalcev idr., kot izhaja iz ZIUZEOP. Vendar pa velja pri opozoriti, da so določeni zakonski ukrepi kljub temu takšne narave, da bodo veljali tudi po 31. maju 2020 – npr. podaljšanje roka za vložitev predloga za začetek stečaja ali prisilne poravnave do tri mesece po prenehanju ukrepov iz ZIUZEOP (gl. 96. člen ZIUZEOP), določitev 60-dnevnega plačilnega roka v primeru, ko je upnik javni organ do eno leto po razglasitvi konca epidemije (gl. 82. člen ZIUZEOP), podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja iz Zakona o varstvu okolja do 60 dni po preklicu epidemije (gl. 100. člen ZIUZEOP) in podaljšanje roka za oddajo vloge na javni sklad za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije (gl. 81. člen ZIUZEOP).

- ZIUPPP (Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov) – določbe ZIUPPP se bodo začele uporabljati s 1. junijem 2020 in bodo veljale za primere napotitve na čakanje na delo od tega obdobja dalje (in ne za nazaj), če bodo za to obdobje na ZRSZ podane nove vloge za subvencijo. Po našem mnenju bo moral delodajalec, če bo od 1. junija 2020 dalje želel še naprej prejemati subvencijo države za delavce na čakanju, na ZRSZ podati novo vlogo za subvencijo (tj. tudi če je že podal vlogo za subvencijo v času uporabe ZIUZEOP). Uradnega odgovora oziroma dodatnih pojasnil v zvezi z morebitno obveznostjo oddaje ponovne vloge za subvencijo od dne 1. junija 2020 dalje ZRSZ in MDDSZ še nista podala. Tako ZRSZ kot tudi MDDSZ pa bomo še naprej pozivali, da odgovore podajo čimprej ter vas o tem tudi sproti obveščali.

- ZZUSUDJZ (Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)) - ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. Iz trenutnih javno dostopnih informacij je moč razbrati predvidevanja, da bodo ukrepi iz ZZUSUDJZ prenehali s 1. junijem 2020, tj. hkrati z začasnimi ukrepi iz ZIUZEOP. V tem primeru bodo torej sodišča od 1. junija 2020 dalje poslovala nemoteno, z izjemo določenih ukrepov za zaščito zdravja in življenja ljudi, ki jih bo lahko sprejel predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ob tem sicer velja opozoriti, da določena posamezna sodišča na podlagi posebnih odlokov že izvajajo določena procesna dejanja (npr. razpisujejo in izvajajo naroke za obravnave). 

- ZIUOPOK (Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev) – kreditojemalci, ki izpolnjujejo pogoje za odlog plačila kreditnih obveznosti iz ZIUPOK, bodo lahko vloge za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe oddali najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, v konkretnem primeru torej do 30. novembra 2020 (gl. 2. člen ZIUOPOK).

- ZDLGPE (Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19) – časovna veljavnost ukrepov iz ZDLGPE je odvisna od posameznega ukrepa. Tako npr. državno poroštvo iz ZDLGPE velja za kreditne pogodbe, sklenjene med 13. marcem 2020 in 31. decembrom 2020 (gl. 5. člen ZDLGPE), oprostitev plačila najemnin za poslovne prostore v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti pa velja do preklica epidemije (gl. 34. člen ZDLGPE). 

- ZNB (Zakon o nalezljivih boleznih) – v okviru tega zakona so za podjetja pomembni predvsem podzakonski akti, sprejeti na podlagi ZNB. Trenutno je pomemben predvsem aktualen Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki še vedno določa določene ukrepe, s katerimi se začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in ki je začel veljati 18. maja 2020.

Sicer pa se pričakuje sprejem še tretjega protikoronskega paketa zakonov, ki bodo še dodatno uredili določena področja življenja, vsekakor pa spremenili dosedanjo (tudi prehodno) ureditev.

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.
<< Nazaj na seznam