20. 5. 2020

Spremembe v delovanju sodišč v času interventnih ukrepov

Na podlagi sprememb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) (Ur. l. RS št. 61/2020; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ)) in Odredbe Predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ s 4. maja 2020, vsa sodišča od 5. maja 2020 opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja, tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Pri tem pa se vročanje in oprava narokov v nenujnih zadevah izvršijo le, če lahko sodišča zagotovijo opravo teh dejanj na način, s katerim je zagotovljeno varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečeno širjenje virusne okužbe. Navedeno vključuje med drugim izvedbo narokov prek videokonferenc, oziroma (kjer to ni mogoče) na način, da je razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, pooblaščenci in drugimi osebami vsaj dva metra, da vsi udeleženci nosijo zaščitno opremo in da je prostor razkužen. Poleg tega lahko sodnik zaradi zagotavljanja varovanja zdravja in življenja ljudi še vedno izključi javnost z glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe.

Z novo odredbo predsednika Vrhovnega sodišča s 4. maja 2020 se tudi širi nabor nujnih zadev, tako da se kot nujne štejejo tudi zadeve prisilne poravnave in stečaja, v katerih je bil do 30. marca 2020 izdan sklep o začetku postopka.

Kar zadeva tek rokov, še vedno velja ureditev iz 3. člena ZZUSUDJZ, da roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih ne tečejo. To pomeni, da ne tečejo tako zastaralni kot materialnopravni prekluzivni roki (npr. rok za uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe, rok za vložitev tožbe zaradi motenja posesti, rok za uveljavljanje pravic iz naslova odgovornosti za napake itd.). Velja opozoriti, da zamudne obresti na zapadle denarne terjatve še vedno tečejo, brez sprememb.

Hkrati pa v nenujnih zadevah ne tečejo tudi roki v sodnih zadevah oz. t. i. procesni roki (npr. rok za odgovor na tožbo, za izdelavo izvedenskega mnenja itd.). V nenujnih zadevah bodo torej sodišča po novem vročala sodna pisanja, vendar bo namen take vročitve predvsem v tem, da se stranke s pisanjem seznanijo. Roki za opravo procesnih dejanj pa bodo ponovno začeli teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi.

ZZUSUDJZ določa tudi tek rokov v upravnih zadevah (tudi tu roki za opravljanje procesnih dejanj in roki za uveljavitev materialnih pravic ne tečejo, razen v nujnih zadevah, kot so opredeljene v zakonu), ukrepe pri izvrševanju kazenskih sankcij in ukrepe glede notarskih pisarn.

Ukrepi iz ZZUSUDJZ in odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS veljajo do javno objavljenega preklica, ko prenehajo razlogi zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020. Iz trenutnih javno dostopnih informacij je moč razbrati predvidevanja, da bodo ukrepi iz ZZUSUDJZ prenehali s 1. junijem 2020, tj. hkrati z ukrepi iz ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; (Ur. l. RS, št. 49/20 in 61/20).

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.
<< Nazaj na seznam