17. 6. 2020

Ravnanje naročnikov v primeru neizpolnjevanja pogojev podizvajalcev

Državna revizijska komisija (DKOM) je 14. februarja 2020 izdala sklep št. 018-152/2019-87, s katerim je odločila, da bi naročnik, družba 2TDK, d.o.o., po ugotovitvi, da podizvajalec ne izpolnjuje pogoja pretekle uspešne izgradnje podporne konstrukcije višine nad 8 metrov in dolžine najmanj 50 m, ponudnika morala pozvati, da namesto neustrezne reference predloži ustrezno referenco. Navedeno pomeni, da bi ponudnik moral imeti možnost od istega podizvajalca pridobiti novo referenco ali celo najti novega podizvajalca, ki se lahko izkaže z zahtevano referenco.

DKOM je svojo odločitev utemeljil na podlagi drugega odstavka 81. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), ki navaja, da mora naročnik  preveriti, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. V primeru, da pogoji za sodelovanje niso izpolnjeni oziroma, če obstajajo razlogi za izključitev, mora naročnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo.

Takšna odločitev in argumentacija je pri marsikomu povzročila presenečenje, saj že sama sprememba reference načelno pomeni spremembo ponudbe, nedvomno pa to povzroči sprememba podizvajalca in vseh ostalih dejavnikov, ki jih takšna sprememba logično povzroči (udeležene fizične osebe, končna cena izvedenih del, način plačila podizvajalca ipd.). Dopolnitev ponudbe je skladno z določili petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3 mogoča le, ko so spremembe popolnoma skladne z načelom enake obravnave in načelom transparentnosti.

Razumeti gre, da je DKOM pri odločanju dala prednost določilu drugega odstavka 81. člena ZJN-3 zaradi njegove specialnosti pri urejanju vprašanja, ki je povezan z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Vseeno pa pri tem ostaja vprašanje skladnosti takšne zahteve s splošnimi načeli prava javnega naročanja, ki zahtevajo transparentnost in enakopravnost pri obravnavi vseh ponudnikov. 

Tudi v praksi lahko takšna obveznost naročnika vodi do še večjega zavlačevanja pri vodenju postopka javnih naročilih, saj bo moral v primeru neustreznega podizvajalca ponudnika o tem obvestiti in pozvati na predložitev ustrezne reference, kar bo ponudnik tudi lahko izkoristil in to po roku za oddajo ponudb, ko bo lahko že imel tudi relevantne informacije, ki bodo odločale o končni odločitvi. 

Avtor: Matevž Klobučar, odvetnik

<< Nazaj na seznam