14. 10. 2020

Poznate potrošniške pravice pri nakupu blaga z napako?

Če ima izdelek, ki ste ga kupili, napako, vas Zakon o varstvu potrošnikov varuje pred samovoljo prodajalcev, ki vam te napake nemara ne bi želeli odpraviti. Ob odkritju napake na kupljenem blagu je možno uveljavljati zahtevke bodisi na podlagi garancije bodisi na podlagi jamčevalnih zahtevkov, pri čemer je izbira podlage za uveljavljanje zahtevka izključno vaša, saj vse dokler ni zahtevek iz ene ali druge oblike odgovornosti popolno izpolnjen, se uveljavljanje ene in druge oblike odgovornosti ne izključujeta.

Garancija

Za katero blago je obvezna garancija za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta in za katero rabljeno blago je obvezna garancija za obdobje najmanj enega meseca, je določeno v pravilniku, ki ga izda Minister za gospodarstvo. Nekateri ponudniki pa tudi  prostovoljno podaljšujejo obdobje obvezne garancije zaradi večje konkurenčnosti in atraktivnosti njihovih produktov na trgu ali celo dajejo prostovoljno garancijo za izdelke, ki so izključeni iz pravilnika. V primeru, da se pojavi napaka pri kupljenem produktu znotraj garancijskega obdobja, lahko prodajalca (oziroma proizvajalca ali serviserja) o napaki obvestite kadarkoli znotraj garancijskega roka. Prednost pri uveljavljanju zahtevkov na podlagi garancije je, da je dokazno breme na prodajalcu, torej velja, da se predpostavlja odgovornost napake garanta, ki mora nato dokazati nasprotno. Slabost garancije pa je, da je treba slediti vrstnemu redu zahtevkov, saj je treba nujno najprej zahtevati odpravo napake. Potem ima prodajalec na voljo 45 dni, da (brezplačno) odpravi napako in če je v tem roku ne odpravi, mora zamenjati blago z novim, enakim, brezhibnim. Če blago ni popravljeno niti zamenjano z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Izpostavimo še to, da se obdobje 45 dni sešteva, kar pomeni, če je bil produkt že kdaj na servisu (zaradi istovrstne napake), se tudi ta čas odšteje od skupnega roka, kar pomeni, da je rok pri naslednjem servisu krajši. Pri tem je pomembno omeniti, da ima produkt, če je bil sam produkt ali njegov bistveni del zamenjan, tudi novo garancijo (torej, garancijska doba prične teči znova). Garancijo je možno uveljavljati tudi brez garancijskega lista, vendar je treba v tem primeru izkazati, kdaj in od katerega podjetja je bil izdelek kupljen (na primer z računom). V času odprave napak je kupec upravičen do nadomestnega proizvoda in če mu ni zagotovljen, lahko uveljavlja celo škodo, ki mu je nastala zaradi nezmožnosti uporabe. 

Jamčevanje

Druga možnost pa je uveljavljanje pravic na podlagi jamčevalnih zahtevkov v roku dveh let, odkar je bil izdelek izročen oziroma v enem letu, če gre za rabljeno blago. V primeru jamčevalnih zahtevkov je treba najprej o napaki obvestiti prodajalca, in sicer v 2 mesecih od pojavitve napake. Potrošnik ima nato čas še nadaljnji dve leti od obvestila, da uveljavlja jamčevalne zahtevke, torej da zahteva odpravo napake ali znižanje kupnine ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom ali vrnitev kupnine. Prednost te opcije je, da potrošniku ni treba najprej zahtevati popravila (tako kot pri garanciji), ampak lahko takoj zahteva zamenjavo blaga ali odstopi od pogodbe. Prednost je tudi, da potrošnik lahko zahteva povračilo celotne škode (pri garanciji je to omejeno), ki mu je nastala. Od celotne pogodbe je sicer možno odstopiti, kadar ima napako bistven del izdelka – na primer, če ima napako motor pri vozilu, je možno odstopiti od pogodbe za nakup celotnega vozila. Če napaka na blagu ni sporna, mora prodajalec potrošniku ugoditi in pisno odgovoriti v roku osmih dni po prejemu zahtevka. Enako kot pri garanciji rok za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov ponovno začne teči od vsakokratnega popravila oziroma zamenjave izdelka dalje. 

Dodatne poti do cilja 

V obeh zgoraj opisanih primerih pa lahko v primeru, če naslovnik neupravičeno zavrne potrošnikovo zahtevo po odpravi napake, zamenjavi blaga z novim ali vrnitvi kupnine, tržni inšpektorat naslovniku (prodajalcu, proizvajalcu itd.) odredi, naj ugodi potrošnikovi zahtevi. Pri tem izpostavljamo, da je navedeno možno le, če med strankama ni spora o obstoju napake ali če potrošnik predloži mnenje sodnega izvedenca ali če je na drug način napaka nedvomno dokazana.

Kot zaključek svetujemo, da v primeru uveljavljanja odprave napak shranjujete vso korespondenco od uveljavljanja napake dalje in vso dokumentacijo, ki jo prejmete ob nakupu, saj vam lahko olajša uveljavljanje pravic ob odkritju napak. Prav tako pošiljajte zahtevke s priporočeno pošiljko s povratnico, da lahko z večjo gotovostjo dokažete, kdaj je naslovnik prejel vaš zahtevek, kar omogoča natančen izračun rokov. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška pripravnica

<< Nazaj na seznam