20. 11. 2020

Spremembe poslovanja sodišč in prekinitev teka rokov

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je predsednik Vrhovnega sodišča že s 16. novembrom 2020 omejil poslovanje sodišč – razen v nujnih zadevah so vsi naroki preklicani, v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. S sklepom Vlade, ki velja od 20. novembra dalje, pa je vsaj za en mesec prekinjen tudi tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (tj. materialni roki).  

Izpostavljeni materialni roki so roki za uveljavljanje materialnih pravic na podlagi materialnih predpisov; znotraj materialnega roka je treba začeti postopek na sodišču, kasneje to ni mogoče. Tipičen materialni rok je npr. zastaralni rok. Procesni roki pa so roki, ki jih daje procesni zakon za opravljanje določenih procesnih dejanj v postopku; tipičen procesni rok je npr. rok za podajo odgovora na tožbo ali vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi.

Procesni roki in omejitev poslovanja sodišč

Dne 13. novembra 2020 je predsednik Vrhovnega sodišča na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (ZSod) sprejel odredbo (Odredba), s katero je omejil poslovanje sodišč (izvedbo narokov) in prekinil tek procesnih rokov v nenujnih zadevah. Naroka tako ni treba preklicati vsakokratnemu sodniku v posamezni zadevi, a vseeno naj bi stranke (ali pa vsaj priče) prejele tudi posebno obvestilo o tem. Preklic narokov velja do preklica Odredbe, za katerega se še ne ve, kdaj bo sledil. Glede na omejitev poslovanja sodišč se je treba za obisk sodišča predhodno napovedati (če niste izrecno vabljeni), prav tako se spodbuja elektronska komunikacija s sodišči prek objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk. V vseh nenujnih zadevah je bil ustavljen tudi tek procesnih rokov od 16. novembra 2020 dalje, kljub temu pa se sodna pisanja v teh zadevah še vedno vročajo. Procesni roki bodo tako pričeli teči, oz. se bo njihov tek nadaljeval (kjer so bili prekinjeni), ko bo predsednik Vrhovnega sodišča preklical Odredbo.

Nujne zadeve, v katerih procesni roki še vedno tečejo in so predvidene tudi izvedbe narokov, pa določa 83. člen ZSod (oz. dopolnjuje Odredba), in sicer:
  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora;
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah;
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini;
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok;
  • postopki v zadevah zavarovanja (ampak ne menični in čekovni protesti ter menične tožbe);
  • spori za objavo popravka objavljene informacije;
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon (na primer kazenska zadeva, ki bi zastarala v 6 mesecih).

Materialni roki

Glede na to, da se v zadnjem času epidemiološka situacija še ni izboljšala, je Vlada Republike Slovenije na predlog predsednika Vrhovnega sodišča sprejela tudi sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (Sklep). Navedeno pomeni, da se z 20. novembrom 2020 prekine tek materialnih rokov, in sicer za čas veljavnost Sklepa, ki je (zaenkrat) 30 dni.

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.


<< Nazaj na seznam