13. 1. 2021

Kako ustanoviti d. o. o. v Avstriji?

GmbH (d. o. o.) lahko ustanovita vsaj dva družbenika s sklenitvijo družbene pogodbe (Gesellschaftsvertrag) v obliki notarskega zapisa. GmbH lahko ustanovi tudi en sam družbenik (enoosebna GmbH) s sprejemom akta o ustanovitvi (Errichtungserklärung), kar lahko stori tudi brez sodelovanja notarja v elektronski obliki, če je ustanovitelj fizična oseba, ki hkrati prevzame tudi poslovodenje GmbH. Po sklenitvi družbene pogodbe oz. sprejemu akta o ustanovitvi je treba imenovati organe družbe, torej poslovodstvo in izjemoma tudi nadzorni svet, kar storijo družbeniki s sklepom (oz. lahko to sklenejo kar v družbeni pogodbi, če je poslovodja hkrati tudi družbenik).

Naslednji korak je vplačilo osnovnih vložkov družbenikov. Osnovni kapital GmbH mora znašati najmanj 35.000 EUR, torej precej več kot v Sloveniji. Polovica tega zneska (tj. 17.500 EUR) mora biti vplačana v denarju ob ustanovitvi. V prvotni družbeni pogodbi lahko sicer družbeniki izkoristijo možnost t. i. ustanovitvenega privilegija (Gründungsprivileg), po katerem je dopuščeno, da znaša višina osnovnega kapitala znaša le 10.000 EUR (tudi v tem primeru mora biti polovica, tj. 5.000 EUR, zopet vplačana v denarju ob ustanovitvi), kar pa velja le 10 let od vpisa družbe v avstrijski poslovni register – po tem obdobju se mora osnovni kapital družbe povečati na vsaj 35.000 EUR.

GmbH s sklenitvijo družbene pogodbe oz. s sprejetjem akta o ustanovitvi in z vplačilom vložkov kot samostojna pravna oseba še ni ustanovljena – za to je potreben še vpis v avstrijski poslovni register (Firmenbuch). Predlog za vpis v poslovni register morajo podpisati vsi imenovani poslovodje, predlogu pa je treba priložiti tudi (i) družbeno pogodbo, (ii) overjene listine o imenovanju poslovodstva, (iii) izjavo poslovodij, da so bili vsi potrebni denarni in stvarni vložki vplačani in je z njimi mogoče prosto razpolagati, (iv) tozadevno potrdilo banke in (v) posebej overjen podpis poslovodij (Musterzeichnung). 

Zaradi vseh ugodnosti, ki jih GmbH nudi (npr. relativno nizek osnovni kapital, omejena odgovornost družbenikov in visoka raven nadzora/kontrole družbenikov nad družbo), je GmbH tudi daleč najštevilčnejše zastopana med vsemi korporativno-pravnimi oblikami v Avstriji. Časovnica za ustanovitev GmbH je sicer odvisna od kompleksnosti strukture (zlasti v povezavi z bančnimi postopki preverjanja identitete strank pred odprtjem bančnega računa v Avstriji), praviloma pa je GmbH možno ustanoviti v 2–3 tednih od začetka priprave na ustanovitev. Stroški ustanovitve (odvetniške storitve, notar, register) navadno znašajo približno 5.000 EUR.

Avtor: Martin Pirkovič, odvetniški pripravnik

<< Nazaj na seznam