15. 3. 2021

Ustrezna dokazila pogoj za tuje podjetnike

Po novem bodo morale namreč fizične in pravne osebe iz druge države članice EU ali iz tretje države pred ustanovitvijo podjetja, družbe ali pridobitvijo poslovnega deleža v družbi v Sloveniji registrskemu organu ter notarjem z ustreznimi dokazili dokazati izpolnjevanje pogojev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10.a člena ZGD-1. To bo tuja oseba storila tako, da bo pristojnemu organu predložila: 

  • potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, človekovo zdravje ter splošno varnost ljudi in premoženja); 
  • potrdilo, da ni davčni dolžnik ter da ni posredno ali neposredno z več kot 25% udeležena v kapitalu davčnega dolžnika; in 
  • potrdilo, da ji ni bila v zadnjih 3 letih s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno

Za te namene bo moral tuj ustanovitelj, podjetnik oziroma pridobitelj statusa družbenika predložiti izpis iz ustreznega registra (če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga bo pridobil od pristojnega organa iz matične države) glede izpolnjevanja pogojev iz 1. in 4. točke 10.a člena ZGD-1 oziroma potrdilo pristojnega organa iz matične države glede izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. točke 10.a člena ZGD-1. Pri tem je treba paziti na to, da ti dokumenti ob predložitvi ne smejo biti starejši od 30 dni, pri predložitvi pa morajo biti tudi prevedeni pri sodnem tolmaču

V prejšnjih izdajah Pravnega utripa smo že poročali o obveznosti priglasitve neposredne tuje naložbe po ZIUOOPE ter o skrbnem pregledu stranke, ki ga mora odvetnik izvesti, kadar pomaga pri ustanavljanju, nakupu ali prodaji gospodarske družbe. Vsekakor je ustanavljanje družbe oz. pridobitev poslovnega deleža s strani tuje osebe kompleksen proces. Novela ZGD-1K sicer ne prinaša bistvenih sprememb v tej zvezi, vseeno pa na nove zahteve ne smemo pozabiti, saj se v nasprotnem primeru celoten postopek transakcije lahko nehote hitro zavleče. 

 Avtor: Martin Pirkovič, odvetniški pripravnik
<< Nazaj na seznam