15. 3. 2021

Lastniki nepremičnin morate nujno preveriti, če ste v zemljiško knjigo vpisani s svojim EMŠO

Leta 2020 je bilo v zemljiško knjigo s popolnimi podatki vpisanih 84,6 % vseh lastnikov, kar pomeni, da so za fizične osebe vpisani ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov za vročanje, datum rojstva, državljanstvo in enotna matična številka občana (EMŠO), za pravne osebe pa ime oziroma firma, naslov sedeža in matična številka pravne osebe. 

Predlog Zakona o katastru nepremičnin (ZKN) določa, da se osebe, ki so v zemljiški knjigi vpisane z EMŠO ali matično številko, 8 dni pred začetkom kakršnegakoli katastrskega postopka (npr. ureditev meje, parcele, nove izmere, parcelacija, komasacija, določitev območja služnosti, določitev območja stavbne pravice, evidentiranje stavbe in delov stavbe, itd.) obvesti o začetku teh dejanj. Za osebe, ki v zemljiški knjigi niso vpisane z EMŠO ali matično številko pa se šteje, da so vabljene z objavo katastrskega postopka v informacijskem sistemu, kar v praksi pomeni, da v tem postopku najbrž ne bodo mogli sodelovati. 

S tem določilom želi zakonodajalec vzpodbuditi vse lastnike, k vpisu EMŠO v zemljiško knjigo, kar naj bi omogočilo hitro in učinkovito izvajanje katastrskih postopkov ter preprečilo morebitne zlorabe ali napake. V primerih, kjer lastniki niso vpisali EMŠO so se v preteklosti namreč pojavljali primeri, ko je bilo lastništvo določeno napačni osebi z istim imenom in priimkom, kar je lahko imelo posledice na višine socialnih transferjev in podobno, znani pa so tudi primeri zlorab, kjer so se osebe preimenovale in nato izvedle postopek poočitve na zemljiškoknjižnem sodišču s pripisom podatkov na svoj EMŠO. 

Vsem lastnikom nepremičnin tako svetujemo, da preverijo svoje stanje vpisa v zemljiški knjigi in po potrebi začnejo s postopkom ureditve popolnega vpisa podatkov. 

 Avtor: Matevž Klobučar, odvetnik
<< Nazaj na seznam