17. 5. 2021

Spremembe na področju zaposlovanja tujcev

Z novelama Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F) se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. 

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v 25. členu ureja pogoje za soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja, po spremembi pa tudi k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva tujcev. Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje k enotnemu dovoljenju na podlagi dokazil iz prvega odstavka 25. člena, med drugim tudi pozitivnega mnenja gospodarskega združenja, zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje dejavnosti, k programu usposabljanja ali opravljanja pripravništva. 

Za izdajo soglasja mora biti po spremembi izpolnjen tudi pogoj iz 1. točke prve alineje 17. člena ZZSDT, torej da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe za predmetno delovno mesto. Program usposabljanja, za katerega tujec dobi dovoljenje za prebivanje, se lahko izvaja največ eno leto, z možnostjo šestmesečnega podaljšanja, razen na področju zdravstva, kjer se lahko izvajanje programa podaljša do zaključka specializacije. 

38. člen ZZSDT je bil spremenjen tako, da zavod lahko umakne soglasje k veljavnemu enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo v primeru, če ugotovi, da delavec več kot šest mesecev ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi opravljanja dela ali samozaposlitve in se tudi v času odločanja o umiku soglasja ne vključi v sistem. Če ima tujec veljavno dovoljenje za prebivanje in delo, a ni vključen v socialna zavarovanja, to namreč pomeni, da ne uresničuje namena svojega prebivanja, saj ni zaposlen ali samozaposlen. 

Z novelo Zakona o tujcih se urejajo nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, ki so relevantne za tujce, ki iščejo zaposlitev. 44. d člen ureja enotno dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva, 38. č člen ureja izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovano delo, 44. b člen pa za študenta, ki je v Sloveniji v obdobju zadnjih dveh let zaključil visokošolski študij. V 44. č členu je urejena izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela. 

Spremenila se je tudi določba 17. člena ZZSDT, ki ureja zaposlovanje tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb. V skladu s tem členom lahko delodajalec zaposli delavca, ne da bi Zavod moral preverjati pogoje v postopku izdaje enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve, če je tujec prejemnik nadomestila za primer brezposelnosti in ga v zaposlitev napotuje zavod. Po spremembi bo lahko delodajalec tujca iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev zaposlil le v primeru, da v preteklih štirih mesecih ni iz poslovnih razlogov odpuščal delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za to delovno mesto. Ta pogoj je bil dodan, ker so v praksi delodajalci odpuščali delavce v obdobjih, ko je obseg dela upadel in jih ponovno zaposlili, ko niso bili več upravičeni do prejemanja nadomestila za brezposelnost. 

Avtorica: Eva Jean, odvetniška pripravnica
<< Nazaj na seznam