20. 11. 2021

Agencija za varstvo konkurence izdala odločbo v enem najdlje trajajočih postopkov

Leta 2012 je družba United Media Limited (danes Adria Media Ltd.) kupila stoodstotni delež družbe IKO Balkan (danes United Media Distribution), ki je izdajala in še izdaja programe Sport Klub. V isti skupini podjetja pa je tudi družba, ki slovenskim potrošnikom ponuja storitve televizijskih programskih paketov. 

Koncentracija je bila priglašena prepozno, šele v letu 2013, zato je AVK izrekel globo 3,7 milijona evrov. Glede vsebinske presoje obstoja koncentracije je AVK po kar pet let trajajočem postopku 4. septembra 2018 izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je bila koncentracija neskladna s pravili konkurence, in skupini United Group naložil, da mora dejavnost izvajanja programov Sport Klub prodati osebi, neodvisni od skupine United Group. Slednja (oziroma ena izmed družb v skupini) je zoper takšno odločitev vložilo tožbo pred Upravnim sodiščem RS. 

Upravno sodišče RS je v maju 2020 s sodbo ugodilo tožbi, in sicer iz razlogov, ker AVK v postopku ni izvedel tržne analize med samimi končnimi potrošniki in ker AVK ni ustrezno obrazložil, zakaj je v relevantnem primeru ustrezna določitev trga glede dobave športnih TV-programov v slovenskem jeziku. Postopek se je tako ponovno vrnil pred AVK. 

V ponovljenem postopku je AVK konec oktobra odločil, da je taista koncentracija skladna s pravili konkurence, in sicer iz dveh bistvenih razlogov. Prvič, vsi ponudniki televizijskih storitev so prenehali predvajati TV-programe Sport Klub v svojih programskih shemah, namesto njih pa predvajajo TV-programe Arena Sport, ki so se v Sloveniji začeli predvajati poleti 2020. In drugič, AVK je izvedel raziskavo preferenc končnih potrošnikov in ugotovil, da povprečni slovenski gledalec ne bi menjal operaterja, če njihov obstoječi operater v svoji programski shemi ne bi imel TV-programov Sport Klub. 

Glede na navedeno je torej utemeljen zaključek, da trenutno, oziroma na dan izdaje odločbe, vplivov na konkurenco najverjetneje ni. Odločitev AVK pa je lahko vprašljiva s stališča presoje vplivov koncentracije v obdobju od leta 2012 pa vse do leta 2020, ko se je na slovenskem trgu pojavil nov konkurent, ki razpolaga s širokim portfeljem pravic za predvajanje športnih dogodkov. Dejstva iz tega obdobja AVK očitno ni presojal (odločba sicer še ni javno objavljena), saj je upošteval, da se dejansko stanje preuči ob upoštevanju razmer, obstoječih na dan (ponovnega) odločanja. AVK je torej na podlagi dejstev iz leta 2021 ugotovila, da koncentracija iz leta 2012 ni sporna, pri čemer je za ta zaključek bistven dogodek iz leta 2020. Kakšno je bilo stanje konkurence v obdobju med 2012 in julijem 2020, očitno s strani AVK ne bomo izvedeli. 

Takšen način odločanja je lahko sporen z vidika potencialnih oškodovancev, ki imajo pravico do povračila škode, povzročene s kršitvijo konkurenčnega prava. Skladno z 62.g členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (»ZPOmK-1«) je namreč sodišče vezano na pravnomočno odločbo AVK o kršitvi ali pravnomočno odločbo o kršitvi, izdano v postopku sodnega varstva zoper odločbo AVK. V konkretnem primeru pa AVK o morebitnem obstoju kršitve v obdobju med letoma 2012 in 2020 sploh ni odločalo in bo o tem lahko odločalo pravdno sodišče, če bo seveda do takšnega postopka sploh prišlo. 

Avtor: Matevž Klobučar, odvetnik
<< Nazaj na seznam