2. 3. 2022

Kako do domače polnilnice za električni avtomobil v večstanovanjski stavbi?

Zaradi neposredne dostopnosti in dejstva, da avtomobila ponoči praviloma ne uporabljamo, se kot najbolj praktična rešitev za polnjenje električnih avtomobilov kaže domača polnilnica. Ob sprejemanju odločitve o postavitvi domače električne polnilnice pa je v primeru njene namestitve v večstanovanjski stavbi – poleg odločitev o moči in hitrosti polnjenja, vrsti polnilnice ter morebitni posodobitvi električne napeljave – pomembna tudi ustrezna seznanitev s pravnimi dilemami na tovrstnem področju. 

Pri tem je treba posamezne situacije v grobem razlikovati glede na: (i) pravni položaj parkirnega mesta, na katerem bi se vzpostavilo električno polnilnico, in s tem pravico do njegove uporabe ter (ii) stanje infrastrukture v stavbi. 

Etažni lastnik, ki ima v lasti parkirni prostor, na katerem namerava vzpostaviti električno polnilnico, za uporabo parkirnega mesta za ta namen ne potrebuje dovoljenja ostalih etažnih lastnikov. Drugače je v primeru nelastniških parkirnih mest v večstanovanjski stavbi. Posamezni etažni lastnik mora v primeru, da parkirno mesto ni (le) v njegovi lasti, temveč je opredeljeno kot skupni del stavbe, najprej pridobiti soglasje ostalih etažnih lastnikov, da sme (sam) uporabljati to parkirno mesto in na njem vzpostaviti električno polnilnico. Ker gre za spreminjanje rabe skupnega dela stavbe, se za to zahteva soglasje vseh etažnih lastnikov. 

Dalje se obveznost pridobitve dovoljenj razlikuje tudi glede na stanje infrastrukture v stavbi. Situacija je precej enostavna pri parkirnih mestih v novozgrajenih stavbah. Zakon o učinkoviti rabi energije (»ZURE«) namreč za vse nove stanovanjske stavbe (oziroma tudi pri večjih prenovah stanovanjskih stavb), ki imajo več kot deset parkirnih mest, od investitorja zahteva namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable na način, da je omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu znotraj stavbe oziroma neposredno ob stavbi. 

Pri starejših stavbah, kjer polnjenje električnih vozil še ni bilo predvideno, pa je situacija bolj zapletena, saj bo treba dovod električne energije do polnilnice še urediti. V primeru, da gre za lastniško parkirno mesto brez neposrednega dovoda elektrike, sme etažni lastnik opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave na svojem posameznem delu stavbe brez soglasja ostalih etažnih lastnikov le, če to ne pomeni poslabšanja ostalih delov stavbe. V praksi pa bo taka situacija verjetno redka in bo izvedbena dela v posameznem delu težko izvesti brez posega v skupne dele stavbe; v teh primerih pa bo moral etažni lastnik pridobiti soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih. Takšen poseg v skupne dele stavbe v primeru električnih polnilnic primeroma predstavlja priklop polnilnice na skupno odjemalno mesto, potrebna soglasja za tako priključitev pa bo etažni lastnik lažje pridobil, če bo zagotovil odčitavanje porabe in s tem stroškov ločeno po posameznih uporabnikih, kar nekateri ponudniki že omogočajo. 

Tako pri lastniških kot nelastniških parkirnih mestih v večstanovanjskih stavbah velja paziti na določene posebnosti. Pri preboju v nosilno konstrukcijo stavbe je treba pridobiti tudi novo gradbeno dovoljenje, s tem pa izdelati tudi (nov) načrt elektroinštalacij. Za tovrstne posege se zahteva soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev. 

V vsakem primeru je treba priklope na električno napeljavo izvesti strokovno, v skladu s pravili stroke, o tem pa obvestiti tudi upravnika. Ker so električne polnilnice veliki električni porabniki, je treba zlasti pri starejši električni napeljavi upoštevati tudi povečano tveganje za nastanek požara. Trenutna zakonodaja zato iz razloga požarne in gradbene varnosti zahteva številne prilagoditve dosedanjih dovoljenj in načrtov, ki pa se razlikujejo glede na vrsto izbrane električne polnilnice in način posega v skupne prostore. 

V praksi se pogosto zgodi, da v večstanovanjskih stavbah več etažnih lastnikov izrazi željo po postavitvi lastne električne polnilnice. Takšna situacija pa narekuje upoštevanje Tehnične smernice požarne varnosti v stavbah, ki v primeru izgradnje več kot petih polnilnih mest v garažah z več kot 250 m2 bruto tlorisne površine kot obvezno predvideva vgradnjo avtomatskega javljanja požara. Na tem mestu je treba poudariti, da je lahko večje število polnilnic veliko breme za električno napeljavo, zaradi česar svetujemo, da se o možnostih izgradnje primerne in varne električne napeljave posvetujete z usposobljenim strokovnjakom. 

Zgoraj predstavljene določbe glede soglasij ostalih etažnih lastnikov v stavbi veljajo za večstanovanjske stavbe, v katerih je vzpostavljena (dejanska) etažna lastnina. Za ostale večstanovanjske stavbe pa se skladno z določbami Stvarnopravnega zakonika namesto tričetrtinske večine zahteva strožja stopnja soglasja ostalih lastnikov – soglasje vseh lastnikov stavbe. 

Priporočamo, da pred sprejemom odločitve za namestitev domače polnilnice – zlasti v starejših stavbah – najprej preverite tehnične možnosti in pogoje za njeno namestitev ter se glede tega posvetujete z ustreznimi strokovnjaki. Predvsem pa velja to vprašanje urejati v dogovoru z ostalimi etažnimi lastniki oziroma solastniki. 

Prihodnosti brez električnih avtomobilov si, kot kaže, ne gre predstavljati. Ob vse večjih potrebah po električnih polnilnicah bo treba urediti preglednejši in enostavnejši sistem vzpostavitve zasebnih električnih polnilnic, hkrati pa se bo temu morala prilagoditi tudi zakonodaja. Ureditev, ki jo je na tem področju prinesel ZURE, je gotovo korak v pravo smer. 

Avtorici: Eva Bardutzky, študentka prava in Klavdija Kek, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam