6. 4. 2022

Novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (»ZUOPDCE«) je stopil v veljavo 5. marca 2022 in prinaša začasne ukrepe za pomoč gospodarstvu, med drugim pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, ter ukrepe na davčnem področju, in sicer podaljšanje določenih rokov. 

ZUOPDCE podaljšuje rok za predložitev letnih poročil AJPES kot tudi roka za predložitev davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb, in sicer do 30. aprila 2022. 

Pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021, so v primeru povišanja stroškov energije za več kot 40 % v letu 2022 glede na leto 2021 upravičene do prejema določene pomoči. Stroški energije so razvidni iz bilance stanja pod AOP 132 pri pravnih osebah in pri fizičnih osebah pri kontu 402. Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. januarju 2021, se bo povišanje stroškov energije preračunalo na letni nivo glede na število dni poslovanja v letu 2021. 

Višina pomoči je določena glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019. Za subjekte, ki so bili ustanovljeni pozneje, se bo višina pomoči izračunala na podlagi podatkov za leto 2020 (če so bili ustanovljeni po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020) ali leto 2021 (če so bili ustanovljeni po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021). Za kasneje ustanovljene subjekte pa se bo pomoč izračunala na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021. 

Vsota prejete pomoči je omejena na maksimalno 60 % škode, nastale upravičencu, pri čemer ne sme presegati zneskov, ki so navedeni v sedmi točki 2. člena ZUOPDCE, in ne sme presegati dejansko nastale škode zaradi povišanja stroškov za energente, skupaj z ostalimi prejetimi pomočmi. 

Fizične osebe, za katere ni obvezna priprava izkaza poslovnega izida in knjigovodsko evidentiranje dejansko nastalih stroškov, bodo dokazovale povišanje cen energentov z izvirnimi knjigovodskimi listinami (na primer z računi). Višina pomoči pa bo določena glede na čiste prihodke od prodaje (iz polja 1 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti) in odhodke (normirani odhodki iz polja 8 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti). 

Upravičenci lahko za pomoč zaprosijo najpozneje do 15. aprila 2022, pri čemer bo pomoč izplačana do 5. maja 2022. Posamezni upravičenec to stori tako, da na informacijskem portalu Finančne uprave RS (»FURS«) eDavki predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec. 

Nadzor nad izplačilom sredstev oziroma upravičenost do prejete pomoči bo preverjal FURS v letu 2023 (po objavi letnih poročil za leto 2022). V primeru, da ugotovite, da ste zahtevali previsok znesek ali niste izpolnjevali pogojev za pridobitev pomoči, se lahko izognete plačilu zamudnih obresti in o napaki obvestite FURS: (i) najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 ali (ii) za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, ali (iii) do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022 oziroma (iv) do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta. V tem primeru morate prejeto pomoč vrniti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Z vlogo je možno zaprositi tudi za obročno brezobrestno vračilo prejete pomoči. 

Avtorica: Tina Marciuš Ravnikar, odvetniška kandidatka
<< Nazaj na seznam