13. 12. 2022

Naročniki, pazljivo pri preverjanju ustreznosti ponudb v postopkih javnega naročanja – tudi nebistvene napake so lahko usodne!

Državna revizijska komisija (»DKOM«) je s sklepom št. 018-110/2022-12 s 14. oktobra 2022 odločila, da mora naročnik v postopku preverjanja ponudb preveriti ustreznost izračuna podane ponudbe in popraviti očitno računsko napako, tudi če je ta nebistvena za razvrstitev ponudbe. 

V konkretnem primeru je izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu predvidel ceno za urno postavko v vrednosti 83,14 EUR, kar za 70 ur znaša 5.819,80 EUR brez DDV. Celotnega zneska v ponudbenem predračunu sicer ni bilo treba vpisovati, a je ponudnik v podpisanem vzorcu pogodbe kljub temu navedel, da vrednost vseh ur skupaj znaša 5.820,00 EUR. V ponudbi izbranega ponudnika (v ponudbenem predračunu in rekapitulaciji na eni strani in podpisanem vzorcu pogodbe na drugi strani) je bilo tako podano razhajanje za 0,20 EUR. Naročnik tega neskladja ni odpravil, saj naj bi bile računske napake v majhnih, zanemarljivih vrednostih nebistvene in jih zato ni treba odpravljati. Takšna je bila tudi dosedanja praksa DKOM, ki je temeljila na določilih starega Zakona o javnem naročanju (»ZJN-2«).

DKOM pa je v konkretnem postopku presoje kot bistveno izpostavil obveznost naročnika, da skladno s sedmim odstavkom 89. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju (»ZJN-3«) ob pisnem soglasju ponudnika popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Ker je šlo v konkretnem primeru za računsko napako (množenje), vrednosti celotne postavke ne ustrezajo zmnožku cene brez DDV na enoto. Z odpravo računske napake bi bila cena brez DDV na enoto tudi v vzorcu pogodbe taka, kot jo je vpisal izbrani ponudnik v ponudbeni predračun. 

DKOM je v obravnavanem primeru izpostavil, da ZJN-3 (za razliko od ZJN-2) ne daje podlage za razlikovanje med bistvenimi in nebistvenimi oziroma med zanemarljivimi in nezanemarljivimi računskimi napakami. V konkretnem primeru bi zato moral naročnik odpraviti računsko napako. Ker tega ni storil, je DKOM ugodil revizijskemu zahtevku. Predmetni postopek oddaje javnega naročila bo tako treba ponoviti, čeprav se je razlika v ponudbi nanašala samo na 0,20 EUR oz. 0,00007 % celotne pogodbene vrednosti, pri čemer ta razlika ne bi mogla vplivati na razvrstitev ponudb. 

Avtor: Matevž Klobučar, odvetnik

<< Nazaj na seznam